ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ”, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα προτίθεται κατά τη συνεδρίαση της 11ης Αυγούστου του έτους 2020, να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: ” «Επείγουσα ανακατασκευή γεφυριού που υπέστη κατάρρευση στην Δ.Κ. Σκάλας”, συνολικού προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) “, με τη διαδικασία του επείγοντος.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά έως και την Τρίτη 11.08.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στη γραμματεία της οικονομικής Επιτροπής υπεύθυνος υπάλληλος κος Νικόλαος Ζαφείρης που εδρεύει στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 11.451,61 € χωρίς ΦΠΑ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με τη προσφορά ποσοστού ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, όπως ισχύει, σε τάξη Α1 τάξης και άνω ή στα Περιφερειακά Μητρώα, όπως ισχύουν, ανάλογης δυναμικότητας με τις εργασίες του προϋπολογισμού της μελέτης, στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (κατ΄ ελάχιστον για τους διαχειριστές), με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια ΔΟΥ) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
Πιστοποιητικά, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), για τον οικονομικό φορέα, για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία.
Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των κάτωθι περιπτώσεων :
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα
εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86 συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.
Πιστοποιητικό χορηγούμενο από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (π.χ. ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης της δραστηριότητας της επιχείρησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

Παρατίθεται Τεχνική Έκθεση, ο Προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο του έργου.
TIMOLOGIOΛήψη
PROYPOLOGISMOSΛήψη
TEXNIKH-PERIGRAFHΛήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-για-Επείγουσα-ανακατασκευή-γεφυριού-που-υπέστη-κατάρρευση-στην-Δ.Κ.-ΣκάλαςΛήψη

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ