G. Kellis – Υποβολή αιτήσεων: Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2023 του κληροδοτήματοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων έτους 2023, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος G. Kellis

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίου, λαμβάνοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρ. 83 παρ. 1(ια) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρ. 56 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ–185 Α/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
Την αριθ. 35727/26.4.2023 (6ΜΚΨΟΡ1Φ-197) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του κληροδοτήματος G. Kellis έτους 2023.
Την αριθ. 9/18.8.2023 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση των βοηθημάτων και καθορίζονται οι όροι της παρούσης πρόσκλησης.
Την αριθ. 9/12.9.2023 (Ω8ΚΓΩΚ9-Γ96) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 4 του Ν.2539/1997 «Πρόγραμμα Καποδίστριας.
Το από 2.10.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, περί έγκρισης της ανωτέρω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος G. Kellis

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους που έχουν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση άπαξ οικονομικών βοηθημάτων συνολικού ύψους 10.000,00 ευρώ, από πιστώσεις του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος G. Kellis, έτους 2023.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος της Κοινότητας Κυπαρισσίου του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας ή να κατάγεται ο ένας γονέας αυτού από την Κοινότητα Κυπαρισσίου
Να βρίσκεται σε κατάσταση χρόνιας ασθένειας ή να έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο εντός του τελευταίου 12μηνου για έκτακτο περιστατικό που απαιτούσε νοσηλεία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail).
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε περίπτωση μόνιμου κατοίκου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ως τόπος γέννησης του ενός γονέα αυτού η Κοινότητα Κυπαρισσίου του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας.
Βεβαίωση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει η χρόνια ασθένεια του αιτούντος ή στην περίπτωση της βραχείας νοσηλείας η ασθένεια και η διάρκεια της νοσηλείας.
Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN


ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 2.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν θα ξεπεράσουν τους πέντε (5).
Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό του βοηθήματος θα μειωθεί αναλογικά και θα προκύψει από τον τύπο (10.000,00 €/αριθμό δικαιούχων).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ G.KELLIS 2023, μέχρι 10/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Μονεμβασίας (Δημαρχείο – Μολάοι – Τ.Κ 230 52).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Μετά την καταληκτική ημερομηνία θα ακολουθήσει ο έλεγχος των αιτήσεων και η κατάρτιση του πίνακα επιλογής των δικαιούχων που θα αποτυπωθεί σε σχετικό πρακτικό το οποίο θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίου και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της Κοινότητας Κυπαρισσίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ανακοίνωση του πρακτικού θα είναι εφικτή η υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα κατάταξης με κλειστό φάκελο που εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ G.KELLIS 2023, και θα κατατίθεται στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Μονεμβασίας (Δημαρχείο – Μολάοι – Τ.Κ 230 52).
Η χορήγηση των βοηθημάτων στους δικαιούχους θα γίνει μετά την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και ολόκληρη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Μονεμβασίας https/monemvasia.gov.gr/, της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου https://www.apd-depin.gov.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μονεμβασίας και της Κοινότητας Κυπαρισσίου.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας https/monemvasia.gov.gr/ θα αναρτάται οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ημερομηνίας χορήγησης των βοηθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας, Αντώνης Παπαγεωργίου – 2732360542).

Κυπαρίσσι: 10/10/2023
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Π. Γαβρίλης

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE