ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ: Ο Δημήτριος Παπούλιας Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας ΎδρευσηςΘέμα: Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αρ. 289/2022
Η Δήμαρχος Ελαφονήσου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’134), 10 του Ν.4625/2019 (Α’139), 177
του Ν.4635/2019 (Α’167), 47 του Ν.4647/2019 (Α’204) και 98 του Ν.4842/2021 (Α’190).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.”Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3
Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ελαφονήσου υφίσταται μία (1) Δημοτική Ενότητα.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρεις (3) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1)
άμισθος Αντιδήμαρχος.
7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελαφονήσου.
9 .Την υπ’ αρ. 1460/03-09-2021 απόφαση δημάρχου περί ορισμού έμμισθων αντιδημάρχων
του Δήμου Ελαφονήσου.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Ελαφονήσου προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κον Παπούλια Δημήτριο, ως άμισθο
Ταχ. Δ/νση: Ελαφόνησος Λακωνίας, TK 23053
Τηλ. Κέντρο: 27340-61238
Fax: 27340-61338
email: web@elafonisos.gov.gr
url: www.elafonisos.gov.gr
Αντιδήμαρχο του Δήμου Ελαφονήσου, με θητεία από 01/03/2022 μέχρι 28/02/2023, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού της
Υπηρεσίας Ύδρευσης και συγκεκριμένα :
• Επισκευή και συντήρηση των έργων και των εγκαταστάσεων της ύδρευσης
• Παρακολούθηση κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης
και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων
• Μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού σε κατάσταση καλής λειτουργίας
• Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
• Επιμέλεια της ορθής καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές
• Εντοπισμός και επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της Υπηρεσίας σε
συνεργασία με τους Δημοτικούς υπαλλήλους και τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να
είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι
δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί η
Δήμαρχος.
Δ. Δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Δήμαρχος
Λιάρου Ευσταθία

Σχόλια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΖΑΚΑ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

Δημοφιλείς αναρτήσεις

"Η νέα γέφυρα της Σκάλας σε τροχιά υλοποίησης ! "

ΕΚΤΑΚΤΟ - 30/9 ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ τα καταστήματα της Σπάρτης

Διαμαρτυρία στη ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Πέμπτη 29 Σεπ 11 το πρωί

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ