ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΈχοντας υπόψη :
Τη διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής...».
Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 229 παρ. 5.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄33) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις των άρθρων 13 & 37 παρ.3 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
Το π.δ. 2/2021(Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την υπό στοιχεία Υ22/18-06-2021 (Β΄2607) Απόφαση του Πρωθυπουργού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
Την υπ’ αριθμ. 19723/16.03.2021 (Β’1064) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)».
Την Υ.Α. 52907/2009 (ΦΕΚ Β’ 2621) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
Τις υπ’ αριθμ. 654/1999 & 775/2000 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και βασικών αρχών κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας των στεγάστρων στη περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.
Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ««Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».
Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
Την υπ αριθμ. 4748/22.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών«Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ : 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62).
Την υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) Πρόσκληση V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».20.
Τις υπ’ αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ : 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62), 64810/18-09-2020 (ΑΔΑ : Ω9ΕΨ465ΧΘ7-ΓΝΟ), 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ), 92984/30-12-2019 (ΑΔΑ : Ω9Ψ846ΜΤΛ6-Ι34), 44821/16-07-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ3Ι46ΜΤΛ6-5ΚΠ) και 78594/16-11-2020 (ΑΔΑ : ΨΣΩΡ46ΜΤΛ6-8ΘΦ) τροποποιήσεις της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20520/30-12-2019 αίτημα ένταξης καθώς και τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5305/22-05-2020 και 6845/26-05-2021 έγγραφα του Δήμου Ευρώτα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης:


«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων» συνολικού προϋπολογισμού 49.989,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ευρώτα (Ν. Λακωνίας). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

49.989,36 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

49.989,36 €

Ο δικαιούχος Δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης V, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Σχόλια

BANNER 1

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr