ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος Ευρώτα ΛακωνίαςΔιακηρύσσει ότι:

Στις 22 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4710/2020.

Η υπηρεσία διαιρείται σε τέσσερα παραδοτέα, το χρονικό διάστημα παροχής της για την ολοκλήρωση αυτών θα είναι συνολικά πενήντα πέντε (55) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο.

Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10 και ο Ν.4250/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων) και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.


Σκάλα 10-06-2021

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Diafimistes.gr

e-info.gr