ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος Ευρώτα ΛακωνίαςΔιακηρύσσει ότι:

Στις 22 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ευρώτα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4710/2020.

Η υπηρεσία διαιρείται σε τέσσερα παραδοτέα, το χρονικό διάστημα παροχής της για την ολοκλήρωση αυτών θα είναι συνολικά πενήντα πέντε (55) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο.

Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10 και ο Ν.4250/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων) και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.


Σκάλα 10-06-2021

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

Σχόλια

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΑΓΡΟΑΞΩΝ Γ.ΚΟΡΙΝΝΗΣ 2731036914

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ