ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Ψήφισμα υπέρ των πληγέντων αγροτών από τη χαλαζόπτωση της 23ης Μαρτίου 2021






Από το 12ο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.


ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφισμα υπέρ των πληγέντων αγροτών

από τη χαλαζόπτωση της 23ης Μαρτίου 2021

Στη Σπάρτη σήμερα στις 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.5129/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 Ν.4635/2019 την

παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/ /οικ.4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/ /16-3-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156)

Επί συνόλου «41» μελών ήταν:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.)



2.

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)



3.

Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.)



4.

Αγαθίας Παναγιώτης



5.

Αναστασάκος Ηλίας



6.

Αποστολάκος Δημήτριος 



7.

Αργειτάκος Δημήτριος



8.

Αργειτάκος Σταύρος 



9.

Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία



10.

Βακαλόπουλος Μιχαήλ



11.

Βαλιώτης Ευάγγελος



12.

Βλάχος Γεώργιος



13.

Βλήτας Νικόλαος



14.

Βουνάσης Αλέξανδρος



15.

Δαράκη Ελένη



16.

Δεδεδήμου Γεωργία



17.

Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία



18.

Καλομοίρης Αντώνιος



19.

Κανακάκος Χρήστος



20.

Κανελλόπουλος Γεώργιος



21.

Καπονικολός Δημήτριος



22.

Καράντζαλη–Παπασταθάκη–Σταθάκη Παναγιώτα



23.

Καρλαύτης Αθανάσιος



24.

Κονίδης Γεώργιος του Βασ.



25.

Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν.



26.

Κοντάκος Ηλίας



27.

Κουρεμπής Γεώργιος



28.

Κουρτσούνης Παναγιώτης



29.

Κυριακούλιας Παναγιώτης



30.

Μαντζουράνης Ιωάννης



31.

Μενούτης Βασίλειος



32.

Μιχελόγγονας  Αθανάσιος



33.

Μπουγάδης Χρήστος



34.

Παπανικολάου  Δήμητρα



35.

Πατσιλίβας Θεμιστοκλής



36.

Πλειώτας Χρήστος



37.

Πριστούρης Παναγιώτης



38.

Σουμάκης Ιωάννης



39.

Σταμάτης  Κων/νος



40.

Τσούκλερης Νικόλαος



41.

Φλώρος Νικόλαος



Στη  συνεδρίαση  κλήθηκε και συμμετείχε ο  Δήμαρχος  κ. Πέτρος Δούκας.


Η συνεδρίαση δεν βιντεοσκοπήθηκε και δεν μαγνητοφωνήθηκε. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 




Αριθ. απόφασης      51/26-03-2021

ΘΕΜΑ:  Ψήφισμα υπέρ των πληγέντων αγροτών από τη χαλαζόπτωση της 23ης Μαρτίου 2021


Μετά την πρόσφατη και πρωτοφανή χαλαζόπτωση της Τρίτης 23 Μαρτίου, που έπληξε αγροτικές περιοχές του Δήμου Σπάρτης, ο Δήμαρχος κος Δούκας Πέτρος συνοδευόμενος από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Καρλαύτη και Χρήστο Κανακάκο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Νικόλαο Βλήτα και Νικόλαο Φλώρο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, επισκέφτηκε μέρος των  πληγέντων αγροτικών περιοχών, με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ,  με επικεφαλής τον Διοικητή του ΕΛΓΑ Πελοποννήσου κ. Αγγελόπουλο.

Κατόπιν συζητήσεων με τους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς, ο ΕΛΓΑ δεσμεύτηκε να επισκεφθεί ξανά τις πληγείσες περιοχές σε ενάμιση μήνα περίπου, για να εκτιμήσει καλύτερα το πραγματικό μέγεθος των ζημιών.

Τονίστηκε η μεγάλη συρρίκνωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών από τις απανωτές ζημιές από καιρικά φαινόμενα και την  πτώση της τιμής του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς τα τελευταία τρία χρόνια, που σε συνδυασμό με τα  αποτελέσματα της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία, έχει φέρει τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση.

Για τους ζημιωθέντες παραγωγούς κηπευτικών, έχει γίνει είδη αναγγελία ζημιών στον ΕΛΓΑ και καλούνται οι παραγωγοί να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Σπάρτης τις επόμενες δώδεκα μέρες.  

 Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Ομόφωνα 


Εκφράζει την  συμπαράστασή του  στους πληγέντες παραγωγούς. 

Ζητά από τους αρμοδίους φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και  ΕΛΓΑ):

  • Την άμεση ενίσχυση των Αγροτών  του Δήμου Σπάρτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 23ης Μαρτίου 2021, προκειμένου  να καλύψουν το κόστος των καλλιεργητικών τους εξόδων.

  • Την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που θα αποζημιώνει στο 100% της πραγματικής ζημιάς χωρίς όρους και προϋποθέσεις

 

( Η ορθή επανάληψη αφορά στην  τελική θέση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» η οποία ήταν θετική  αλλά λόγω  τεχνικού προβλήματος στη σύνδεση  κατατέθηκε  και ελήφθη υπόψη η αρχική της θέση που ήταν αρνητική ) 


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό    51 /22-03-2021




Ο πρόεδρος Δ.Σ.


Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας










Ακριβές  απόσπασμα

Σπάρτη ……/…-03-2021

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.




Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αγαθίας Παναγιώτης, Αναστασάκος Ηλίας, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία, Βακαλόπουλος Μιχαήλ, Βαλιώτης Ευάγγελος, Βλάχος Γεώργιος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Δαράκη Ελένη, Δεδεδήμου Γεωργία, Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία, Καλομοίρης Αντώνιος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπονικολός Δημήτριος, Καράντζαλη–Παπασταθάκη–Σταθάκη Παναγιώτα, Καρλαύτης Αθανάσιος, Κονίδης Γεώργιος του Βασ., Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν., Κοντάκος Ηλίας, Κουρεμπής Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Παναγιώτης, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μενούτης Βασίλειος, Μιχελόγγονας Αθανάσιος, Μπουγάδης Χρήστος, Παπανικολάου Δήμητρα, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Πριστούρης Παναγιώτης, Σουμάκης Ιωάννης, Σταμάτης  Κων/νος, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος Νικόλαος



Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr