ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα» για την προστασία από τον κορωνοϊοcovid - 19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 24/9/2020 τεχνοοικονομικής περιγραφή της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τη Παρασκευή 25/09/2020_ και ώρα _15:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:
Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα οφείλει να καταβάλει εισφορές).
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Β) Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επιπλέον, να διαθέτει:
Άδεια Καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τουλάχιστον 4 άτομα προσωπικό εν ενεργεία με ανάλογη εμπειρία.
Η εταιρεία και ο υπεύθυνος επιστήμονας αυτής θα πρέπει να έχει αποδεικτικά Καλής Εκτέλεση Ανάλογου έργου για την καταπολέμηση του covid-19.
Τουλάχιστον 2 συσκευές fogger.
Τουλάχιστον 2 ηλεκτρικές ψεκαστήρες.
Τουλάχιστον 2 αδειοδοτημένα οχήματα.Γ) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

Δ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.Σκάλα 25/09/2020

Ο Δήμαρχος

Δήμος ΒέρδοςΣχόλια

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr


Κρεβάτι Vitto της Elite StromPRICE : € 750For Sale
ΚΡΕΒΆΤΙ VITTO ΤΗΣ ELITE STROM
Category : Furniture
ΠΡΟΣΦΟΡΑPRICE : € 550For Sale
ΠΡΟΣΦΟΡΑ