Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας στους Δημάρχους του Νομού

Αξιότιμε κε Δήμαρχε,

Όλοι γνωρίζουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μι-κρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, προβλήματα που προκλήθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα και την αναστολή των εργασιών τους λόγω της πανδημίας.

Το Επιμελητήριό μας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με εισηγήσεις του προς την πολιτεία, όπως θεσμικά προβλέπεται, για τη λήψη μέτρων στήριξης και διατήρησης της βιωσιμότητας της οικονομίας την επόμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμαστε και σε σας για τη λήψη μέτρων ανα-κούφισης και από την πλευρά σας όπως:
1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
2. Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)

Οι απαλλαγές αυτές ήδη προβλέπονται με την Πράξη Νομοθετικού Πε-ριεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 Α/23-03-2020, άρθρο 37 και παράγραφοι 8 και 9. Όμως, για να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές απαλ-λαγές απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην ΠΝΠ:

«Άρθρο 37, παρ 8:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχω-ρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (Α΄171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογού-ντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την α-πόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλο-ντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Άρθρο 37, παρ 9:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊ-ού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 25/1975 (Α΄74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορι-σμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφι-σμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη κα-ταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.»

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά, όπως μας ενημερώσετε εάν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις κι εάν όχι εάν πρόκειται να ζητήσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο την εφαρμογή των ανωτέρω, ώστε να ενημε-ρώσουμε τα μέλη μας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια

MOTOPLACE

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr