ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2017
Θέμα: Αξιολόγηση - επιλογή σεναρίων της «Μελέτης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς»
Ένα χρόνο τώρα, η πόλη ζει τον παραλογισμό της δημοτικής αρχής , που χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας, αποφάσισε να πεζοδρομηθεί το κέντρο της πόλης, αναθέτοντας, ουσιαστικά δίνοντας εντολή μέσω των τεχνικών προδιαγραφών, που άγνωστο ποιος τις συνέταξε, σε μελετητή , να υλοποιήσει τα σχέδιά της, τα σχέδια μιας ομάδας συμβούλων της πλειοψηφίας.
Για τη μελέτη που κληθήκαμε σήμερα να αξιολογήσουμε- επιλέξουμε κάποιο ή κάποια από τα απίθανα σενάριά της, οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας , έχουμε τοποθετηθεί διεξοδικά αρνητικά και οι θέσεις μας έχουν γνωστοποιηθεί στη δημοτική αρχή και στους πολίτες της πόλης.
Οι θέσεις μας συμπίπτουν με τις θέσεις που έχουν αποστείλει εγγράφως στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης , οι παραγωγικοί και επιστημονικοί Φορείς της πόλης, αλλά και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες και το παρ/μα του ΤΕΕ, στην ημερίδα που διοργανώθηκε από τους προαναφερόμενους Φορείς ,στις 25-9-2016 στην πόλη μας.
Θέσεις που συμποσούνται στο ότι «ο σχεδιασμός κυκλοφοριακών και πολεοδομικών παρεμβάσεων ,πρέπει να υπηρετεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα, με συγκεκριμενοποιημένο πολυετές πλάνο υλοποίησης –κοστολογημένο και χρονικά προσδιορισμένο- που να υπηρετεί τη ζητούμενη από την ΕΕ, βιώσιμη αστική κινητικότητα στις Ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να τύχει και της αναγκαίας χρηματοδότησης.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω και να επιστήσω την προσοχή στο Δήμαρχό μας ,στις πληροφορίες που λάβαμε κατά την ημερίδα που οργανώθηκε στο Διοικητήριο, τέλη του προηγούμενου έτους με βασικό θέμα την Περιφερειακή πολιτική και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, με ομιλητές υπαλλήλους της ΕΕ στη χώρα μας.
Στο φυλλάδιο με τίτλο «Περιφερειακή πολιτική» που μας μοιράσθηκε και συγκεκριμένα στις σελίδες 13 και 14, αναφέρεται άρθρο με τίτλο «Οι πόλεις της ΕΕ στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής», στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται :
«… τα κράτη μέλη, ούτε η ΕΕ δεν θα κατορθώσουν να επιτύχουν τους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής τους εάν δεν ασχοληθούν με τις πόλεις» και παρακάτω «…εάν για παράδειγμα η ΕΕ θέλει να πετύχει τους στόχους της για το κλίμα, χρειάζεται πόλεις που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα το ζήτημα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας , ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, τον οικιστικό τομέα και τον αστικό σχεδιασμό γενικότερα. Εξάλλου έχει τεράστια σημασία οι πόλεις να εφαρμόζουν μια πολύπλευρη προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων όπως , οι θύλακες φτώχειας , η χωρική απομόνωση και η γήρανση του πληθυσμού…. Ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των επενδύσεων του ΕΣΠΑ μεταξύ των ετών 2014-2020 θα διατεθεί σε αστικές περιοχές …. Αυτά τα επενδυτικά προγράμματα θα είναι πολύ πιο στοχευμένα από ότι στο παρελθόν, προκειμένου να βοηθήσουν τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και την ΕΕ να αξιοποιήσει τη δυναμική των πόλεων στον τομέα της έξυπνης βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς …».
Στο πλαίσιο αυτό, όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω στη συγκέντρωση του Εμπορικού Συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο ,τον Ιούλιο του 2016 αλλά και επισήμαναν όλοι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες ομιλητές στην ημερίδα της 25-9-2016 που διοργάνωσαν οι παραγωγικοί και επιστημονικοί Φορείς της πόλης, που επισημαίνουν και αυτοί εγγράφως με υπομνήματά τους, αντί της υλοποίησης μιας κυκλοφοριακής μελέτης σαν αυτής που καλούμαστε σήμερα να αξιολογήσουμε της οποίας τα μειονεκτήματα και οι ατέλειες αναδείχθηκαν στην ημερίδα της 25-9-2016 και στα προαναφερόμενα υπομνήματα , θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στην ανάθεση ανάπτυξης «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητος» (ΣΒΑΚ).
Σχεδίου που επιβάλει η πολιτική -όπως προανέφερα- της ΕΕ και την υλοποίηση των οποίων χρηματοδοτεί.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω, τους βασικούς στόχους ,τους βασικούς άξονες της αστικής κινητικότητας καθώς και τα βασικά σημεία ενός ΣΒΑΚ, για να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα της πόλης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και πόσο μεγάλη έκταση και προσπάθεια ,απαιτεί ο σχεδιασμός ενός ΣΒΑΚ έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να αντιληφθεί πόσο υπολείπεται η υπό κρίση σήμερα κυκλοφοριακή μελέτη.
Το ζητούμενο για ένα σύγχρονο αστικό ιστό, που εξασφαλίζει ένα ελκυστικό επίπεδο ποιότητας ζωής ,είναι η επίτευξη των παρακάτω στόχων, που προβάλλονται ως λύσεις στα προβλήματα των πόλεων, στόχοι που τέθηκαν στην Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για την αστική κινητικότητα:
-Πόλεις ελεύθερης ροής
-Πιο πράσινες πόλεις
-Έξυπνες και προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες
-Ασφαλείς αστικές συγκοινωνίες
-Εμπορευματικές μεταφορές
Βασικοί άξονες για την επίτευξη των στόχων της αστικής κινητικότητας είναι:
-Βελτιστοποίηση της χρήσης όλων των μέσων μεταφοράς (ιδιωτικών και μαζικών)
-Οργάνωση της συντροφικότητας μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο) και των διαφόρων ιδιωτικών τρόπων μεταφοράς (αυτοκίνητο, ποδήλατο, βάδισμα)
-Διαχείριση της ζήτησης των μεταφορών, ώστε να εξασφαλίζεται , αφενός η οικονομική ευημερία και αφετέρου η κινητικότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ είναι τα εξής:
• Μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης.
• Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης.
• Συμμετοχική προσέγγιση: εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υλοποίησης μέτρων και αξιολόγησης; δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού, διασφάλιση ισότητας των δύο φύλων.
• Ενοποιημένη προσέγγιση πρακτικών και πολιτικών μεταξύ: των διαφόρων τομέων (π.χ. μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας, διαχείρισης χρήσεων-γης), των διαφόρων επιπέδων διοίκησης (π.χ. δήμος, περιφέρεια, πολεοδομικό συγκρότημα) και των διαφόρων γειτονικών αστικών περιοχών (π.χ. ενδο-δημοτικών, ενδο- περιφερειακών).
• Αξιολόγηση υφιστάμενων και μελλοντικών επιδόσεων: Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων προερχόμενων από βραχυπρόθεσμους στόχους και πάντα στη βάση μιας συνολικής βιώσιμης στρατηγικής (κριτήρια οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας).
• Θεώρηση του κόστους και των ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικά κόστη και ωφέλειες.
• Τακτική παρακολούθηση, εξέταση και υποβολή εκθέσεων. Η εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ παρακολουθείται στενά, ενώ η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου αξιολογείται τακτικά βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου δεικτών.
Και σήμερα ο παραλογισμός της δημοτικής αρχής συνεχίζεται, μπερδεύοντας κάθε λογικό άνθρωπο.
Ενώ η δημοτική αρχή έστω και με καθυστέρηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη σημασία σχεδιασμού ΣΒΑΚ και εγγράφει σχετική πίστωση ανάθεσής του , με πιστώσεις που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό σε όλες τις πόλεις από το Πράσινο Ταμείο και κατά συνέπεια περιμένουμε λογικά όλοι ,να εγκαταλείψει την υλοποίηση της μελέτης που είχε αναθέσει ,μας ζητά σήμερα να επιλέξουμε κάποιο από τα σενάριά της, μιας μελέτης που δεν έχει καμία σχέση στην ανάπτυξή της ,με τα βασικά σημεία ενός ΣΒΑΚ.
Στον παραλογισμό αυτό οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας δεν θα συμμετάσχουν.
Καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά τη δημοτική αρχή, να εγκαταλείψει τα ανεδαφικά και ανεφάρμοστα σχέδια υλοποίησης οποιουδήποτε σεναρίου της μελέτης και να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό ,προκειμένου να προλάβουμε να εκμεταλλευτούμε επενδύσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ανάθεση σχεδιασμού ΣΒΑΚ, στον μελετητή του οποίου θα πρέπει να διατεθούν όλες οι υφιστάμενες μελέτες και η υπό κρίση σήμερα.
Σε περίπτωση εμμονής σας κύριε Δήμαρχε ,το μόνο που θα καταφέρετε είναι η πόλη μας να καθυστερήσει και πιθανόν να χάσει κάθε ευκαιρία να προχωρήσει τις αναγκαίες κυκλοφοριακές και πολεοδομικές αλλαγές που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξή της και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Καταφέρατε κύριε Δήμαρχε, με την πολιτική σας στο θέμα αυτό, να ενώσετε για 1η φορά στα χρονικά της πόλης, όλους τους επιστημονικούς και παραγωγικούς Φορείς της. Αξίζει λοιπόν να τους ακούσετε, να σεβαστείτε τις τεκμηριωμένες απόψεις τους και να συμμεριστείτε τις ανησυχίες τους.
Άλλωστε με τη δεδηλωμένη και τεκμηριωμένη θέση των Φορέων αυτών, που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της πόλης, υποχρεώνει, σε περίπτωση που επιμείνετε ,την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μην δώσει την προβλεπόμενη κατά νόμο έγκρισή της, για υλοποίηση της μελέτης.
Σας καλούμε να εγκαταλείψετε εμμονές και εγωισμούς που μόνο κακό θα κάνουν στην πόλη και να προχωρήσουμε μαζί με τους πολίτες και τους τοπικούς Φορείς ,στη μοναδική δυνατότητα που έχουμε, στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ που θα υπηρετήσει διαχρονικά, οποιαδήποτε αρχή αναλαμβάνει τα ηνία του Δήμου, μιας και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσιά του ,δεν εξαντλούνται σε μια δημαρχιακή θητεία.
Σε αυτήν την περίπτωση θα συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, για το μέλλον της πόλης μας
Για τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ

Σχόλια

BANNER 1

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

LAKONES.gr

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

"Ευχόμαστε να συνεχίσετε να συλλέγετε καπάκια γιατί κάποιοι συνάνθρωποί μας ελπίζουν για κάτι καλύτερο."

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE