ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡH Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝΟ Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κροκεών για το έτος 2024, στα πλαίσια των εορταστικών καρναβαλικών εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα από 13 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2024, στο χώρο που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ.24/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί εγκρίσεως Σχεδίου Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Κοινότητας Κροκεών » και της τροποποίησής του με την αρ. 8/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με εβδομήντα έξι (76) θέσεις εμβαδού 3 Χ 3= 9 μ2 ανά θέση στη θέση «ΠΙΛΑΛΑ» Κροκεών, όπως αυτή απεικονίζεται στο από 12/2/2020 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπ. Δόμησης και Περιβάλλοντος Δ. Ευρώτα και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 4-03-2024 ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Στην εμποροπανήγυρη Κροκεών μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο,
δ) Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη
Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.
Οι εγκρίσεις συμμετοχής αφορούν
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων συμμετοχής δεν ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό που προκύπτει από την προαναφερόμενη ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού των θέσεων της αγοράς ανά κατηγορία πωλητών, και δεδομένου ότι η επιτυχία της βραχυχρόνιας αγοράς είναι συνάρτηση της μέγιστης παρουσίας πωλητών, και επισκεπτών συνακόλουθα, θα δίνεται δια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης της αγοράς η δυνατότητα να τοποθετούνται έως της κάλυψης των ποσοστών ανά κατηγορία πωλητών, πλεονάζοντες αιτούντες πωλητές άλλων κατηγοριών. Κατ ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών προϊόντων παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
2. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς ή Υπ. Στάσιμου ή Υπ. Πλανόδιου) ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας .
3. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
4. Δημοτική ενημερότητα (από Δήμο Ευρώτα).
5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής για ανεξάρτητη εργασία.
Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται ανωτέρω και η ισχύς τους είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.
Εφόσον παραμένουν αδιάθετες θέσεις μετά τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία και με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια τέλος χρήσης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή εμποροπανήγυρης.
Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα (Ταχ. Δ/νση: 23051 – Βλαχιώτη 1ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα .
Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 4η Μαρτίου 2024.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
1. Είδη προικός, Λευκά είδη 2. Είδη υπόδησης 3. Είδη ένδυσης 4. Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.) 5. Είδη οικιακής χρήσης 6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά 7. Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες 8. Ξηροί καρποί, είδη διατροφής 9. Μικροεργαλεία 10. Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης 11. Είδη δώρων και διακόσμησης 12. Ασημικά και Φο Μπιζού 13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά 14. Υαλικά 15. Παιδικά Παιχνίδια 16. Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κ.λπ. 17. Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ ένδυσης κ.λπ. 18.Είδη Petshop 19. Είδη ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας 20. Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κ.λπ. 21. Παραδοσιακά προϊόντα 22. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών 23. Εξαρτήματα αυτοκινήτου 24. Βιβλία
ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που αναλογεί. Με την αριθ. 26/2024 ΑΔΑ: 9ΒΘΓΩΡΛ-1ΤΨ απόφαση Δ.Σ. καθορίστηκε για το έτος 2024 το τέλος χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης στα 30,00€ ανά θέση. Η παράδοση των εγκρίσεων συμμετοχής στους δικαιούχους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα γίνεται εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των αναλογούντων τελών.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κροκεών (αριθ. 8/2023 ΑΔΑ:9ΙΟΗΩΡΛ-ΛΡΓ).
Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα (Ταχ. Δ/νση: 23051 Βλαχιώτη) και στα τηλέφωνα 2735360211 και 2735360225.
Ο Αντιδήμαρχος
Πέτρος Τούντας


Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ