ΝΕΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ η Ιωάννα Σάκκαρη ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΟ Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), καθώς και το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 ( Α΄204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4555/18 (Α’ 133) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 85 του Ν. 4804/2021 (Α΄90) και ισχύει
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας", σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία
Το με αρ. πρωτ. 9429/Β4-2116/29-12-2022 (ΦΕΚ 6951/τ.Β΄/30-12-2022) έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ανέρχεται σε 16.899 κατοίκους
Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 « Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αρ. 809 και αριθμ. πρωτ. 85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) "Ορισμός Αντιδημάρχων", σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος δυνάμενος αριθμός αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων και συγκεκριμένα για το Δήμο Ευρώτα ορίζεται ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων σε επτά (07) συνολικά, δύο (02) Άμισθοι Αντιδήμαρχοι (άρθρο 59 παρ.7) και πέντε (05)Έμμισθοι (άρθρο 59 παρ. 2)
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/Β΄/27-09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015, ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017 και ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 632/27.02.2019
Την με α/α 58/2022 και αρ. πρωτ. 10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) απόφαση Δημάρχου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων" , σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ευρώτα με θητεία από 01-09-2022 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι 31-12-2023, μεταξύ αυτών και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μπόλλας Βασίλειος
Την υποβληθείσα από 11-01-2023 αίτηση παραίτησης του κου Μπόλλα Βασιλείου, από το αξίωμα του Αντιδημάρχου που έλαβε αρ. πρωτ. 402/11-01-2023, για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται
Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί μερικώς η αρ. 58/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) προγενέστερη απόφαση Δημάρχου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα

α π ο φ α σ ί ζ ει

Α. Αποδέχεται την αρ. πρωτ. 402/11-01-2023 αίτηση παραίτησης του κ. Μπόλλα Βασίλειου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου με την με α/α 58/2022 και αρ. πρωτ. 10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) προηγούμενη απόφαση.

Β. Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάκκαρη Ιωάννα ως έμμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από 13.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας ΔόμησηςΑρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών
Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

πλην της αρμοδιότητας μελέτης και εκτέλεσης Έργων & Ηλεκτροφωτισμού τις οποίες θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους και ιδίως:Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Γ. Τροποποιεί μερικώς την με αρ. 58/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) προηγούμενη απόφαση στα επί μέρους σημεία ως εξής:
ØΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 13.01.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΤΟΙ 31Η.12.2023, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.):
ØΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
ØΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑναπλήρωση Δημάρχου

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεωργοστάθης ΝικόλαοςΑναπλήρωση Αντιδημάρχων

Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Μπούτσαλης Ζαχαρίας απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κα Σάκκαρη Ιωάννα

Όταν η Αντιδήμαρχος κα Σάκκαρη Ιωάννα απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Δήμαρχος. Ορισμό Αντιδημάρχων ως Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ι. Οικονομική Επιτροπή:

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος και κ. Φιφλής Δημήτριος

ΙΙ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Φιφλής Δημήτριος και κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος

Κατά τα λοιπά ισχύει η με α/α 58/2022 και αρ. πρωτ. 10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) απόφαση Δημάρχου, της οποίας η παρούσα είναι συμπληρωματική.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού Λακωνίας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ευρώτα, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Ευρώτα https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.evrotas.gov.gr και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: σε όλους τους Αντιδημάρχους, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, στους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα και στις οργανικές μονάδες του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

EVROTAS CLEAN

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ