ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: Τριπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΤην Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Η πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 9:00 π.μ.) περιλαμβάνει τα ακόλουθα εικοσιτέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη:Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτηρίου λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών-Β΄φάση» του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση –Επισκευή πρόσβασης στο λιμένα Ιέρακα».
Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής ,κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .
Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 53/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Διεύρυνση και σωλήνωση υδρογεώτρησης ΤΚ Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Ελίκας}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καστέλας ΔΕ Μονεμβασίας}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο κλειστό γυμναστήριο Μολάων}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση –βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης}.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Προσαρμογή δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 }.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων κοινότητας Νεάπολης}.
Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας (Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων).
Περί έγκρισης της αριθ. 13/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο.
Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ανόρυξη ,εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων στην ΔΕ Μονεμβασίας}.
Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ανόρυξη ,εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων στην ΔΕ Βοιών}.
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023 από ΚΑΠ.
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023 για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων.
Περί έγκριση των μελετών – τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας»-Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης (TA-01, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό 16850) με αριθ. ΑΔΑ: ΩΥ5Μ4653Π8-ΡΚΖ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τίτλο: α)Υποδομές παροχής νερού, β)Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ)Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και δ)Μονάδες αφαλάτωσης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας»- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.

Αρχείο 1ης Πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.) περιλαμβάνει το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:Περί έγκρισης ή μη των αριθ. 4,5 & 6/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο 2ης Πρόσκλησης

Η τρίτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) περιλαμβάνει το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 8/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο 3ης Πρόσκλησης


Σχόλια

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE