ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-03-2022Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.12/2022)


Καλείστε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί, την 30-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης, αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη).


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04-02-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 430/τ.Β’/05-02-2022), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε)


Θ Ε Μ Α


1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία ΔεδεδήμουΗ Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕλένη ΔαράκηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.13/2022)Καλείστε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί, την 30-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 20:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης, αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη).


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/ /Γ.Π.οικ.6756/04-02-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 430/τ.Β’/05-02-2022), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε)


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση των εργαζομένων του Δήμου Σπάρτης, για το ζήτημα της αξιολόγησής τους (αίτημα παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)

Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Βουνάσης2ο Λήψη απόφασης σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (αίτημα Δημοτικής παράταξης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»)

Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργειτάκος


3ο Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών σε τμήματα των Ο.Τ. 19, 20 & 21 του ρυμοτομικού σχεδίου Μαγούλας.

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


4ο Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου της κας Αλεξανδράκη Πανάγιω του Στέργιου στη συμβολή των οδών Αγίου Νίκωνος και Λυκούργου

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


5ο Περί εναρμόνισης καταστατικού της εταιρείας: «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και λειτουργίας της ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» (βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021)».

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγήτρια: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης


7ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης αίθουσας του κοινοτικού κτηρίου Ανωγείων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων « Ο ΔΙΗΝΕΚΗΣ».

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


8ο Περί αιτήσεων παραχώρησης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


9ο Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 376/2021 αμετάκλητης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Τριτάκης


10ο Περί λήψης απόφασης καταγραφής μεταβολών που έχουν επέλθει στους οικισμούς του Δήμου Σπάρτης από την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


11ο Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση 2ης αίθουσας του ολοήμερου τμήματος του 6ου νηπιαγωγείου

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


12ο Περί αντικατάστασης μέλους της συντονιστικής επιτροπής για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας».

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


13ο Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους (εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


14ο Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


15ο Περί αντικατάστασης μέλους του Δήμου Σπάρτης στην Επιτροπή συντονισμού ενεργειών του Συμφώνου Συνεργασίας για την δημιουργία αθλητικού κέντρου μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης και του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου

Εισηγήτρια : κ.Γεωργία Δεδεδήμου


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ελένη Δαράκη


Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE