ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 22α   Φεβρουαρίου    
τ.ε.    ημέρα  και ώρα   17.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  
της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.


2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού
Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


5. «Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  
«Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής
Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.
7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών
ΔΔ Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου κααι Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.


8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου
ύδρευσης  ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.


9. «Περί γνωμοδοτήσεως επί της μελέτης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων πλησίον του οικισμού
«Φούτια» σε περιοχή ιδιοκτησίας  Β. ΛΙΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. στη θέση «Μεσονήσι της Τ.Κ. Κουλεντίων της
Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.


10. «Περί ορισμού Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβή έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.


11. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €
χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του
Π. Δ/τος 229/99»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.


12. «Περί προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


13. Α. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμού τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της
χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
Β. Καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και
τιμή εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


14. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α
και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


15. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017, έτους 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


16. «Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του
Ν. 3463/2006».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


17. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.


18. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


19. «Περί καθορισμού των εξόδων παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου
Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 4/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.


21. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μονεμβασίας, οικ. Έτους 2016»
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος Πρόεδρος Σ.Ε.


22. «Περί Επεκτάσεως της ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.


23. «Περί διοργανώσεως εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Α΄ Βοήθειες σε
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.


24. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.
 
25. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
πλοίων για το έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


26. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου
Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως
Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».   
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


27. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης
της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά
σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.


28. «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές αυτών για το Κέντρο Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr