Προκήρυξη για συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Μυστρά

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΜΥΣΤΡΑ)

Ο Αντιδήμαρχος έχοντας υπόψη:

1.Τις αρ.158/2023 και 171/2023 Α.Δ.Σ. «Περί ενοικίασης χώρων για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά.

2.Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 67 για τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των Δήμων, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 66 όπου αναφέρεται ότι «…Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»,

3.Την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981/03.03.2022 τεύχος Β’) «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.»,

4.Την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879/25.02.2022 τεύχος Β’) «Ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.»,

5.τον εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, κανονισμό της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Μυστρά,ανακοινώνει στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Μυστρά, η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου 2023 έως και 02 Σεπτεμβρίου 2023 στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής,

από την 11-08-2023 ημέρα Παρασκευή και λήξη 18-08-2023 ημέρα Παρασκευή, όπως παρακάτω:1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται:

 είτε στο Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στη Μαγούλα

 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: l.psimogerakos@1504.syzefxis.gov.gr2. Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.3. Οι εγκρίσεις συμμετοχής (άδειες) δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α)το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β)το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.4 Οι αιτήσεις/ δηλώσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη– καλλιτέχνη),

β) φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου,

γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,

δ) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Σπάρτης (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.). Θα αναζητείται

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία,

ε) κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%),

στ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο».5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας και πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.6.Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 19 έως 21 Αυγούστου.7.Μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών, ο κατάλογος συμμετεχόντων οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα του δήμου για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να καταβληθεί από τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.Το τέλος χρήσης ορίζεται στο άρθρο 9 της κανονιστικής απόφασης.Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Σπάρτης, είτε στο Ταμείο του Δήμου.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Σπάρτης.Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τεκμαίρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας τον οποίο αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.Διευκρινήσεις: Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής (άδεια) από τον Δήμο.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή σύμφωνα με τις εναπομείναντες κενές θέσεις.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Δήμου Σπάρτης και στα τηλέφωνα 27313-61126 και 61125.Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ενώ περίληψη θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.Ο ΑντιδήμαρχοςΧρήστος Κανακάκος
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σχόλια

NEOPTIC

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

EVROTAS CLEAN

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ