ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Ε Υ Ρ Ω Τ ΑΈχοντας υπ΄ όψη:Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.07.2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015) και του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018).
Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/12.03.2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11.04.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015).
Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015)" Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14.04.2014).
Την πράξη 4 της 6ης Φεβρουαρίου 2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α/06.02.2015).
Την αριθμ. 120/2022 (ΑΔΑ:6Γ6ΖΩΡΛ-ΥΣΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που αφορά την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, για το χρονικό διάστημα από: 15-06-2022 έως 30-9-2022 για κατεπείγουσες, εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου Ευρώτα για το έτος 2022.
Την με αριθμό πρωτ. 83176/2.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΨΤΟΡ1Φ-ΥΕΛ) Απόφαση του ασκούντα καθήκοντα συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία επικυρώνει την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/ τ.Β΄/27.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/21.04.2015) & (ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017).α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ εΤην πρόσληψη την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών, για το χρονικό διάστημα από: 15-06-2022 έως 30-9-2022 για κατεπείγουσες, εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειαςτου Δήμου Ευρώτα .

ΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

Δήμος Ευρώτα

ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων

3,5 μήνες

13

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

(α) να είναι Έλληνες πολίτες.

(β) να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και

(γ) να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997).ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007), β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6), γ) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και δ) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (03) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη.

5. Έγγραφο ταυτοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).

6. Έγγραφο ταυτοποίησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).

7. Έγγραφο ταυτοποίησης Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ - ( ΕΦΚΑ)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).

Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.

Δεν δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑνάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ευρώτα, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα και στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετά των συνημμένων δικαιολογητικών στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα (Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας ισόγειο), αρμόδια υπάλληλος κα Χαγιά Θεοδώρα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735 3 60020), ή στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αρμόδια υπάλληλος κα Σεργιάδη Αφροδίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2735 3 60024), εντός προθεσμίας οκτώ (08) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι έως και την 14η Ιουνίου 2022 (ημέρα Τρίτη).

Ο Δήμαρχος ΕυρώταΔήμος Βέρδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE