ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: Παραίτηση Παναγιώτη Πολολού - οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στο Ζαχαρία ΜπούτσαληΟ Δήμαρχος ΕυρώταΈχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, 698/Β΄/20-3-2014 ΦΕΚ αριθμ. ΓΠ − 191 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ανέρχεται σε 17.891 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (05) Αντιδήμαρχοι.
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 "Ορισμός Αντιδημάρχων".
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 48/22119/07.04.2020 "Ορισμός Αντιδημάρχων", σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος δυνάμενος αριθμός αντιδημάρχων του δήμου από κάθε κατηγορία, είτε έμμισθων είτε άμισθων και συγκεκριμένα για το Δήμο Ευρώτα ορίζεται ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων σε επτά (07) συνολικά, δύο (02) Άμισθοι Αντιδήμαρχοι (άρθρο 59 παρ.7) και πέντε (05)Έμμισθοι (άρθρο 59 παρ. 2) .
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/Β΄/27-09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015, ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017 και ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 632/27.02.2019.
Το άρθρο 39 “Παραίτηση αιρετών” του Ν.4804/21 ( ΦΕΚ 90/05.06.2021/ τ. Α'): Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.
Την με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ απόφαση Δημάρχου Ευρώτα " Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου για την περίοδο από 01.09.2021 έως και την 31η.08.2022.
Την με αρ. πρωτ. 85/5-01-2022 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κου Παναγιώτη Πολολού
Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η με α/α 43/2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ ) προηγούμενη απόφαση
Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου ΕυρώτααποφασίζειΑ. Αποδέχεται την με αρ. πρωτ. 85/5-01-2022 έγγραφη παραίτηση του κου Παναγιώτη Πολολού του Δημητρίου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο.Β. Τροποποιούμε μερικώς την με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ) απόφασή Δημάρχου ως εξής:


Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ευρώτα, που είχαν μεταβιβαστεί στον παραιτηθέντα μεταβιβάζονται πλέον στον έμμισθο αντιδήμαρχο κο Ζαχαρία Μπούτσαλη ως κατωτέρω:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και αρμοδιότητες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού


ØΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ØΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ØΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ØΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ØΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ


Οι κατά τόπον αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον παραιτηθέντα μεταβιβάζονται πλέον στον έμμισθο αντιδήμαρχο κο Νικόλαο Γεωργοστάθη ως κατωτέρω.ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών και ιδίως:
Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει προηγούμενη απόφασή μας, με α/α 43/2021 και αρ. πρωτ. 11839/ 01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΡΙΩΡΛ-ΕΙΑ) την οποία η παρούσα μερικώς τροποποιεί.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Λακωνίας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ευρώτα, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Ευρώτα https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.evrotas.gov.gr και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: Στο Γραφείο Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου των Οικονομικών Υπηρεσιών, σε όλους τους Αντιδημάρχους, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔήμος Βέρδος

Σχόλια

BANNER 2

NEOPTIC

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

SPARTI VIEW

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Φωτιά πριν από λίγο στη Σπάρτη

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΠΑΡΤΗ - Πρόσκρουση οχήματος σε κολώνα

Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολ. Προστασίας ο Δήμος Σπάρτης

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ στη Γιορτή του Πορτοκαλιού στη Στεφανιά

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με 5.500 λαμπτήρες led και 25 φωτεινές ενημερωτικές πινακίδες στην ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

EBLOG

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ