Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. ΒοιώνΟ Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» προϋπολογισμού 26.723,44 ευρώ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Μολάοι
Ταχ.Κωδ.:23052
Τηλ.:2732360581
Telefax: 2732360590
E-mail: sofia@molaoi.gr
Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορία Οικοδομικά. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
ΜΕΕΠ.
Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 11/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
λήξης 15:00.
Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 17/05/2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα μηνών.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

9. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑ.

10. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της
μελέτης, δηλαδή το ποσό των 534,47 €
Προκήρυξη
Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Φάκελος Ασφαλείας Σ.Α.Υ.
Φάκελος Ασφαλείας Φ.Α.Υ.
Προϋπολογισμός
Τιμολόγιο μελέτης
Οικοδομική άδεια
Στατική μελέτη στέγης
Στατική μελέτη – κάτοψη τομής
Κάτοψη ισογείου
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης


Σχόλια

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

PIZZA PALACE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr