ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :


Ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης απορριμμάτων ΣΜΑ. Για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα

( γεωτεμάχια ) πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια όπως έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, και όπως περιγράφονται στην αριθ. 42/2020 (ΑΔΑ 61ΕΗΩ1Ν-140Α.Δ.Σ) και στην

127/20 (ΑΔΑ Ψ77ΞΩ1Ν-Π63). Ως επιπλέον κριτήρια, είναι το ακίνητο α) να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα, να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα. β) να ευρίσκεται εντός ζώνης δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων πέριξ των ορίων του Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης ( κύκλο 15 χιλιομέτρων γ)να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δ) να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων.

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Λακωνίας. Η αίτηση γίνεται, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου.

Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα για την πώληση της εκτάσεως και η αποδοχή τους, πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.


Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας σε απλά αντίγραφα


Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, κλπ. και


Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη και


Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου υφίσταται, εφόσον στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο.

3. α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα ότι δεν οφείλει εισφορές , γ) βεβαίωση ΤΑΠ, όπου χορηγείται και

δ) Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου μας .

4. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, το εμβαδόν, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εκτάσεως καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, στοιχεία τυχόν συνιδιοκτητών κ.λ.π.)

β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα α) ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, αναγκαστική διαχείριση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πληρωμή φόρων και τελών, μίσθωση, χρήση κάθε φιλονικίας, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα και β) ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως.

δ) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

ε) Χάρτες ευρύτερης περιοχής 1:5000 και 1:50000

ζ) Βεβαίωση του Δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση.

η) i) Πιστοποιητικό μεταγραφής ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

iii) Πιστοποιητικό βαρών (ήτοι ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας) iv) Πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών, από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (εφόσον υπάρχει) .

Μπορούν όλα τα ανωτέρω να δηλώνονται σε ένα πιστοποιητικό.

θ) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ).

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στη Μαγούλα, ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, στα τηλέφωνα 2731361123 και 2731361106, FAX 2731361124.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 3354/25.02.2021 Διακήρυξης Δημοπρασίας.


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ‘Εχοντας υπόψη: 

 •  Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 270/81

 • Τις διατάξεις των άρθρ. 186, 191, 194, 93§1, 72§1, 103§2, 201 και 271 του Ν. 3463/2006.

 • Τις διατάξεις του άρθρ. 65§1 και 72§1 Ν. 3852/2010.

 • Τις διατάξεις του άρθρου 39§3 Ν. 1041/80 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 22 του Ν. 2753/99.

 • Το άρθρο 72 παρ. 1,ε του Ν. 3852/2010

 • Τις υπ’ αριθμ. 408/2019 (ΑΔΑ: ΨΓΘ8Ω1Ν-6ΛΙ), 429/2019, 467/2019 (ΑΔΑ: 6Λ0ΣΩ1Ν-3ΟΞ) και 42/2020 (ΑΔΑ: 61ΕΗΩ1Ν-140) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης.

 • Τις διατάξεις του άρθρ. 23 Ν. 2873/00

 • Το άρθρ. 5§§18-19 Ν. 4623/2019.

 • Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και 2021, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού  70.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 20-7112.001 με τίτλο «Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης απορριμμάτων ΣΜΑ ή ΚΔΑΥ»

 • Τον έλεγχο-διορθώσεις επί του σχεδίου Διακήρυξης,  που πραγματοποιήθηκαν  από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου

 • Τις αριθ. ΑΑΥ 448/15.05.20 & ΑΑΥ 181/25.02.2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

 • Την αριθ.  127/19.05.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης δημοπρασίας .

 • Την αριθ.  409/21.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκε το άγονο του διαγωνισμού μιας και δεν υπήρξε καμία οικονομική προσφορά στη δημοπρασία στις 3/12/2020.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Επαναληπτική Δημοπρασία για την  Αγορά χώρου οικοπέδου για χώρο διαχείρισης  απορριμμάτων ΣΜΑ,  

από το Δήμο Σπάρτης με τους κάτωθι όρους : Άρθρο 1Ο


Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι ανοιχτή, φανερή, προφορική και μειοδοτική για την αγορά κατάλληλου ακινήτου ( γεωτεμαχίου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.  

 

Άρθρο 2ο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471Β’/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» ο ΣΜΑ κατατάσσεται στην 4η Ομάδα με α/α 7β: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών – Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων», με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων μεγαλύτερη από 20t/ημ. και μικρότερη από 100t/ημ., Κατηγορία Β. Δεδομένης της κατάταξης αυτής, το έργο υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και δεν απαιτείται διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επομένως, υπό την προϋπόθεση μεταφόρτωσης απορριμμάτων ημερήσιας ποσότητας κάτω των 100t/ημ.

για τα προσφερόμενα προς αγορά ακίνητα ( γεωτεμάχια ) πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη  τα ακόλουθα κριτήρια όπως έχουν ομαδοποιηθεί στις παρακάτω κατηγορίες, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Α.3 του αποφασιστικού σκέλους του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και έχουν συμπεριληφθεί μετά από εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος  στην αριθ. 42/2020 ΑΔΑ 61ΕΗΩ1Ν-140  Α.Δ.Σ  και είναι:


Α.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Για τη χωροθέτηση υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ και ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων (ΧΥΤ, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων-ΜΕΑ, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων-ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, Τοπικές Μονάδες Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων κ.λπ.) σε μία έκταση-χώρο ή μία περιοχή-θέση εφαρμόζονται κριτήρια αξιολόγησης-αποκλεισμού που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:


Α.3.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:


Κριτήριο Χ1 – Απόσταση από οικισμούς – ΖΟΕ

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται σε ελάχιστη απόσταση από τα όρια του ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η χωροθέτηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο ισχύουσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόμενες θεσμοθετημένες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Όταν απαιτείται συγκριτική αξιολόγηση πιθανών θέσεων και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών, δεν χρησιμοποιείται ο όρος / κριτήριο του αποκλεισμού με βάση την ΚΥΑ 114218/97 Παράρτημα Ι ενότητα 3, §3.1.4. εδάφ. 1 «εντός ορίων των οικισμών 2.000 κατοίκων» αλλά λαμβάνεται ως γενικό κριτήριο αποκλεισμού ελάχιστη απόσταση ίση με 800 μ. από το κέντρο κάθε οικισμού.


Κριτήριο Χ2 – Απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα κυριότερα μνημεία αρχαιολογικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αποκλείονται από τη χωροθέτηση κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών – Ζώνη Α΄).


Κριτήριο Χ3 – Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου και απόσταση από αυτά

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται πλησίον αεροδρομίου τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων. Συγκεκριμένα: Του άρθρου 13 της απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ. Δ3/Β/26901/6554/18.07.06 «Κανονισμός για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζωών σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας». Της ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/1202/28.07.95. Της ΥΠΑΚΑΖΑ/ΑΡ/1634/03.11.95. Της ΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/16.01.96.

Επιπλέον αυτών ορίζεται: Το επιτρεπόμενο ύψος εμποδίων κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου και σε κάθετη απόσταση από τον άξονα μετά τα πρώτα 75 μέτρα, ακολουθεί τον κανόνα 7:1, δηλ. σε κάθε εφτά μέτρα μήκους επιτρέπεται 1 μέτρο ύψους, όπου τα ύψη λαμβάνονται σε σχέση με το ύψος του αεροδιαδρόμου.

Ελάχιστη απόσταση από αεροδρόμια στα οποία διακινούνται αεριωθούμενα αεροσκάφη 3 km. Ελάχιστη απόσταση από αεροδρόμια στα οποία διακινούνται αποκλειστικά αεροσκάφη με ελικοφόρους κινητήρες 1,5 km. Σημειώνεται ότι απαιτείται θετική γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ Χ4 – Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα όρια περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές (Α1) του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155/Β/13). Που έχουν οριοθετηθεί ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρ. 29 ν. 2545/1997. Που έχουν εγκριθεί ΕΣΧΑΣΕ με τις διατάξεις του ν. 4179/13 για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Σε περιοχές που έχουν εγκριθεί Ζώνες Προστασία ή Χρήσεων Γης (όπως ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων κ.λπ.), μπορούν να οροθετηθούν υποδομές διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων μόνο αν αυτό είναι επιτρεπτό από τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σ’ αυτές.


Α.3.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:


Κριτήριο Π1 – Απόσταση από ακτογραμμές

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δεν μπορεί να γίνει σε ζώνη βάθους 0,5 Km από την ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Στις περιπτώσει που η μορφολογία του αναγλύφου στη ζώνη πλησίον της ακτογραμμής δημιουργεί προϋποθέσεις για ασφαλή χωροθέτηση χωρίς την πρόκληση οπτικών, περιβαλλοντικών αλλά και λειτουργικών οχλήσεων στην παραλία μπορεί κατά περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ σε οριζοντιογραφική απόσταση μικρότερη των 0,5 km μετά από σχετική αξιολόγηση στα πλαίσια της ΑΕΠΟ.


Κριτήριο Π2 – Αποκλεισμός Δασών & Δασικών Εκτάσεων

Απαγορεύεται η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων εντός περιοχών χαρακτηρισμένων ως δάση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 3 του ν. 998/77. Για τη χωροθέτηση των ως άνω υποδομών εντός δασικών εκτάσεων ισχύουν οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρ. 57 του ν. 998/77 ως ισχύει.

Κριτήριο Π3 – Αποκλεισμός περιοχών με περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις υπερκείμενων σχεδιασμών (δεσμεύσεις περί προστασίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών οικισμών, μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου, ευρύτερων υπόγειων υδροφορέων, οικοσυστημάτων κ.λπ.) θα λαμβάνονται υπόψη και εξειδικεύονται στην κλίμακα του υποκείμενου σχεδιασμού κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.


Κριτήριο Π4 – Αποκλεισμός περιοχών Ramsar, NATURA, Εθνικά Πάρκα κ.ά.

Απαγορεύεται η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο «Φύση 2000» (NATURA 2000 – Οδηγία 92/43) αλλά και όλες οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές (Οδηγία 79/409, SPA – Προστασία πανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας) εκτός και αν η χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων δεν απαγορεύεται από το ειδικό καθεστώς που τις διέπει.


Κριτήριο Π5 – Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες και για τις οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς Χρήσεων Γης, όπως τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, τα Αισθητικά Δάση, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ. είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που δεν το απαγορεύει το ειδικό καθεστώς που τις διέπει, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε περίπτωση σημειακής περιοχής ενδιαφέροντος εφαρμόζεται ελάχιστη απόσταση ίση με 0,5 km.


A.3.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:


Κριτήριο Γ1 – Απόσταση από κοίτες κυρίων ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δεν είναι επιτρεπτή σε απόσταση μικρότερη των 0,5 km από κοίτες ποταμών ή μεγάλων υδατορευμάτων. Ως μεγάλα υδατορεύματα νοούνται αυτά που αξιολογούνται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής σύμφωνα με το ΠΔ 51/02.03.2007 δηλ. αυτά που έχουν υδρολογική λεκάνη μεγαλύτερη των 10 km2.


Κριτήριο Γ2 – Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα

Η xωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δεν είναι επιτρεπτή σε απόσταση μικρότερη του 1,0 km από τα όρια υδάτινων αποδεκτών (φυσικών και τεχνητών), λιμνών, λιμνοδεξαμενών και τις θέσεις φραγμάτων.


Τα κριτήρια χωροθέτησης ΣΜΑ  σύμφωνα με το εισηγητικό της αριθ. 42/2020 ΑΔΣ ομαδοποιούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Μ.Α

Απόσταση Αποκλεισμού Γενικότερων Περιοχών

Κοίτες ποταμών ή μεγάλων υδατορεμάτων

Απόσταση >0,50 Km

Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα

Απόσταση> 1 Km

Αρχαιολογικά & Πολιτιστικά μνημεία

Απόσταση > 0,50 Km από τα κυριότερα μνημεία αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά). Αποκλείονται από τη χωροθέτηση κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών – Ζώνη Α)

Περιοχές Αεροδρομίου

Η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται πλησίον αεροδρομίων τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.  Επιπλέον αυτών ορίζεται: Ελάχιστη απόσταση από αεροδρόμια στα οποία διακινούνται αεριωθούμενα αεροσκάφη 3 Km. Ελάχιστη απόσταση από αεροδρόμια στα οποία διακινούνται αποκλειστικά αεροσκάφη με ελικοφόρους κινητήρες 1,5 Km. Σημειώνεται ότι απαιτείται η θετική γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια.

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης

Απόσταση > 0,50 Km από Αναπτυγμένες Τουριστικά περιοχές Α1 του ΕΠΧΣΑΑ / (ΠΟΤΑ) / ΕΣΧΑΣΕ. Σε περιοχές που έχουν εγκριθεί Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων κ.λπ.) μπορούν να οροθετηθούν υποδομές διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων μόνο αν αυτό είναι επιτρεπτό από τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σ’ αυτές.

Απόσταση από ακτογραμμές

Απόσταση > 0,50 Km γενικά. Μικρότερη μετά από αξιολόγηση.

Δάση – Δασικές εκτάσεις

Απαγορεύεται η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων /εγκαταστάσεων εντός περιοχών χαρακτηρισμένων ως δάση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 3 του ν. 998/79.

Αποκλεισμός περιοχών Ramsar – Natura, Εθνικά Πάρκα κ.ά.

Απαγορεύεται η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων /εγκαταστάσεων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο «Φύση 2000» (Natura 2000 –Οδ. 92/43), αλλά και όλες οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές (Οδηγία 79/409, SPA–Προστασία πανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας), εκτός και αν η χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων δεν απαγορεύεται από το ειδικό καθεστώς που τις διέπει.

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας  - Περιοχών ιδιαίτερου φυσικού Κάλλους

Η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες και για τις οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, όπως τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, τα Αισθητικά Δάση, τα καταφύγια Άγριας Ζωής, κ.λπ. είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που δεν το απαγορεύει το ειδικό καθεστώς που τις διέπει, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε περίπτωση σημειακής περιοχής ενδιαφέροντος ισχύει ελάχιστη απόσταση 0,50 Km.

Απόσταση από Οικισμούς ΖΟΕ

Η χωροθέτηση των παραπάνω μονάδων / εγκαταστάσεων δύναται να γίνεται σε ελάχιστη απόσταση από τα όρια του ΓΠΣ και τις ΖΟΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η χωροθέτηση δύναται να λαμβάνει υπ’ όψιν όχι μόνο ισχύουσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόμενες θεσμοθετημένες επεκτάσεις των οικισμών, το ΓΠΣ και τις ΖΟΕ. Όταν απαιτείται συγκριτική αξιολόγηση πιθανών θέσεων και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών δεν χρησιμοποιείται ο όρος/κριτήριο αποκλεισμού με βάση την 114218/97 παράρτ. Ι ενότ. 3 §3.1.4. εδ. 1 «εντός ορίων των οικισμών 2000 κατοίκων», αλλά λαμβάνεται ως γενικό κριτήριο αποκλεισμού, ελάχιστη απόσταση ίση με 800 μ. από το κέντρο κάθε οικισμού.


ΣΤ) Περαιτέρω, για την αδειοδότηση από την ΥΔΟΜ των εγκαταστάσεων ΣΜΑ λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.4. του αποφασιστικού σκέλους του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία για την πολεοδομική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΣΑ και ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων γίνεται χρήση των πολεοδομικών μεγεθών του άρθρ. 8Α του από 24/31.05/1985 ΠΔ/τος (Δ΄ 270). Σε περίπτωση που απαιτούνται πολεοδομικά μεγέθη μεγαλύτερα από τα ως άνω η έγκρισή τους θα γίνεται με τις διατάξεις του άρθρ. 8 του ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

Ζ) Ως επιπλέον κριτήρια για την επιλογή το ακίνητο πρέπει να πληροί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρέμματα, να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση η οποία θα είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα.  

 • Να ευρίσκεται εντός ζώνης δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων πέριξ των ορίων του Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης ( κύκλο 15 χιλιομέτρων ).

 • Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

 • Να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό φορτηγών αυτοκινήτων.   

 • Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσότερων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προυπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια του ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

 • Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου.  

 • Να μην είναι δασική έκταση στο σύνολό του ή σε μέρος του.

 • Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις, ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων και με επαρκή προσβασιμότητα.

 • Να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, δηλαδή τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

 • Το ακίνητο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για συναφείς δραστηριότητες, ιδίως για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου, Κέντρου Διαλογής & Ταξινόμησης, Κέντρου Επισκευής Αντικειμένων, Κέντρου Μεταπώλησης Προϊόντων β΄ χέρι.

                                                            

              Άρθρο 3ο


Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α. Πρόσκληση - Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Λακωνίας. Η αίτηση γίνεται, υπ’ όψη του τμήματος εσόδων και περιουσίας, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου.

Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:


1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα για την πώληση της εκτάσεως και η αποδοχή τους, πλήρως και ανεπιφυλάκτως, των όρων της διακήρυξης.

 1.   Νομιμοποιητικά έγραφα ιδιοκτησίας σε απλά αντίγραφα  

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, κλπ.  και 

 • Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη   και 

 • Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου υφίσταται, εφόσον στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο. 

3. α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 

    β) Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον φορέα υπαγωγής του προσφέροντα ότι δεν οφείλει εισφορές ,     γ) βεβαίωση ΤΑΠ,  όπου χορηγείται και 

    δ) Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου μας .


4. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς  η επιφάνεια, το εμβαδόν, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εκτάσεως καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, στοιχεία τυχόν συνιδιοκτητών κ.λ.π.) 

β) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα α)  ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, αναγκαστική διαχείριση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πληρωμή φόρων και τελών, μίσθωση, χρήση κάθε φιλονικίας, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα και β) ότι το ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση της εκτάσεως.

δ) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

ε) Χάρτες ευρύτερης περιοχής 1:5000 και 1:50000

ζ) Βεβαίωση του Δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση.

η)  i) Πιστοποιητικό μεταγραφής

    ii) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

    iii) Πιστοποιητικό βαρών (ήτοι ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους, γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας)

    iv) Πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών,  από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο (εφόσον υπάρχει) .

Μπορούν όλα τα ανωτέρω να δηλώνονται σε ένα πιστοποιητικό.

θ) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ).

Στη συνέχεια οι ανωτέρω δηλώσεις συμμετοχής ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 186 του ν 3463/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί και επί της καταλληλόλητας εκάστου ακινήτου. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την έκταση και τη θέση του ακινήτου, την καταλληλότητα των γεωλογικών σχηματισμών, τη μορφολογία του εδάφους, τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, τη χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε σχέση με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, οικιστικής, οικονομικής, κοινωνικής κ.λπ. Η επιτροπή επίσης εκτιμά την αγοραία αξία των προσφερόμενων εκτάσεων. Για τα ανωτέρω συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως όλων των απαραίτητων για την κρίση τους εγγράφων-μελετών-κριτηρίων και προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 Η έκθεση αξιολόγησης  μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον .


Β. Διενέργεια δημοπρασίας :

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων οι εκτάσεις κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική . Διενεργείται με κατάθεση οικονομικών προσφορών (τιμή πώλησης) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας των προσφερόμενων ακινήτων, κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως, στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 1 πδ 270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά τη λήξη δημοπρασίας, υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του. 

Αν οι μειοδότες είναι πολλοί υπογράφονται από όλους.

 Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την έναρξη της δημοπρασίας, προσκομίζοντας επίσημο αντίγραφο ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά, όπως υποβάλλεται στην παρούσα φάση. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου). Δικαίωμα κατάθεσης μειοδοτικής προσφοράς και αντιπροσφορών έχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Η διαδικασία λήγει μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας διενέργειας της δημοπρασίας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί εφόσον συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Από το ίδιο όργανο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας σύμφωνα με τα άρθρ. 72§1θ΄ Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδ. με το άρθρ. 5§§18-19 Ν. 4623/2019.

Αν κατά την διαδικασία εκτίμησης της επιτροπής και σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες, προκύπτει αξία ακινήτου άνω του ποσού των (58.694,05) €, και κυρίως πριν την κατάρτιση της σύμβασης απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή του Ν 4152/13, ο οποίος θα οριστεί αρμοδίως και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών .


Άρθρο 4ο

Ουδείς γίνεται δεκτός στη β φάση του διαγωνισμού αν δεν προσαγάγει , ως εγγύηση μπροστά στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %)  της εκάστοτε προσφοράς . 

Η παραπάνω εγγύηση θα κατατεθεί στην β φάση του διαγωνισμού, κατά το χρόνο διεξαγωγής της προφορικής δημοπρασίας, η μη προσκόμισή της, αποτελεί αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από την διαδικασία του διαγωνισμού. Η εγγυητική θα επιστραφεί δε α) στον ιδιοκτήτη με το καταλληλότερο ακίνητο, μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την πράξη μεταγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο β) στους υπόλοιπους μετέχοντες, μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.


Άρθρο 5ο 

Η υποβολή προσφορών κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού και χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Προσφέροντες.


Άρθρο 6ο 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, φορολογική, ασφαλιστική από τον ασφαλιστικό του φορέα   και δημοτική ενημερότητα του Δήμου μας, ώστε να του επιτραπεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197,198 του Αστικού Κώδικα.


Άρθρο 7ο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή από τη μη έγκριση κατόπιν ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.


Άρθρο 9ο

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου Σπάρτης που είναι το δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, με ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης. 

Η Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στη Γενική των Δημοπρασιών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης περίληψης Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πωλητή (τελικό μειοδότη) και θα έχουν εξοφληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου.  


  Άρθρο 10ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή το συμβόλαιο, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως ορίζει το Π.Δ. 270/81 Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.


Η 

Άρ Άρθρο 11ο θρο 11ο

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του γηπέδου για τους σκοπούς τους οποίους προορίζεται, μετά την διαδικασία επιλογής και πριν την συμβολαιογραφική πράξη, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση χρήσης γης που εκδίδεται από την Δ/νση Πολεοδομίας Σπάρτης για τις ανωτέρω δραστηριότητες όπως αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης


Άρθρο 12ο

Θα συνταχθεί η οικεία συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και η μεταγραφή του στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο αφού θα έχουν προσκομιστεί τα σχετικά και απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι πράξεις αυτές και κάθε απαραίτητη ενέργεια θα γίνουν από συμβολαιογράφο ο οποίος θα οριστεί αρμοδίως με την επίβλεψη της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης .

 Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.

Άρθρο 13ο

Για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στη δεύτερη φάση και την αξιολόγηση των προσφορών έχει συγκροτηθεί  επιτροπή με την αριθμ 18/2021  (6ΠΘΨΩ1Ν-ΟΞΚ)  απόφαση δημοτικού συμβουλίου. 

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Μαγούλα, τις  ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, στα τηλέφωνα 2731361123 και 2731361106, FAX 2731361124.

 επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου,  αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως ορίζει το Π.Δ. 270/81 Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


      ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣΣχόλια

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΑΓΡΟΑΞΩΝ Γ.ΚΟΡΙΝΝΗΣ 2731036914

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ