Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης προμήθειας υγραερίου κίνησης (LPG)

 


Προσκαλούμε επιχειρήσεις εμπορίας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για την κίνηση οχημάτων, προς υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω:

Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα III της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στο Νομό Λακωνίας,

όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών.

Γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 εδ. β του ν. 4257/2014).

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 26η/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναλυτικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνεται εάν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της επιχείρησης από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της επιχείρησης απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, από την οποία θα προκύπτει η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.


Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 9996/31.8.2020 (20PROC007239921)/2020-08-31).

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα Προμηθειών – Μολάοι Τ.Κ 230 52.-

Αρχεία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE