Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση του παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Μrls) για την ουσία chlorate (Μrls)Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ενημερώνει ότι στo τεύχoς L178/08-06-2020 της επίσημης εφημερίδας της ΕΕ, δημοσιεύτηκε ο παρακάτω Κανονισμός που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005. Παρακάτω παραθέτουμε προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων το κυρίως κείμενο του Κανονισμού ενώ για τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ θα πρέπει να ανατρέξετε στον Κανονισμό που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

Α/Α
Κανονισμός (ΕΕ)
Ουσία
Ημερομηνία θέσεως σε ισχύ
Ημερομηνία εφαρμογής
1
Καν. (ΕΕ) 2020/749
https://eurlex.
europa.eu/legalcontent/
GA/TXT/?uri
=CELEX:32020R074
9
chlorate
28 Ιουνίου 2020
28 Ιουνίου 2020

Παρατηρήσεις
Tα όρια αυτά είναι προσωρινά και 
θα επανεξεταστούν το αργότερο την 8η Ιουνίου 2025.


8.6.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2020 L 178/7ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/749 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlorate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την απόφαση 2008/865/ΕΚ της Επιτροπής(2) όλες οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία chlorate έχουν ανακληθεί

κατόπιν της μη συμπερίληψης της ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3).

(2) Δεν έχουν θεσπιστεί ειδικά ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία chlorate και, δεδομένου ότι η ουσία αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, επί του παρόντος ισχύει το προκαθορισμένο ανώτατο όριο καταλοίπου 0,01 mg/kg για όλα τα προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(3) Εκτός από την προηγούμενη χρήση της στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ουσία chlorate είναι μια ουσία η οποία σχηματίζεται ως παραπροϊόν από τη χρήση χλωριούχων απολυμαντικών στη μεταποίηση τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Οι εν λόγω χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση ως προς τα ανιχνεύσιμα κατάλοιπα της ουσίας chlorate στα τρόφιμα.

(4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») συνέλεξε, μεταξύ 2014 και 2018, στοιχεία για να διερευνήσει την παρουσία καταλοίπων της ουσίας chlorate στα τρόφιμα και το πόσιμο νερό. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώθηκε ότι κατάλοιπα της ουσίας chlorate είναι παρόντα σε επίπεδα που συχνά υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο των 0,01 mg/kg ΑΟΚ και ότι τα επίπεδα διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και το προϊόν. Από τα ευρήματα αυτά έπεται ότι, ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται ορθές πρακτικές, δεν είναι επί του παρόντος δυνατό να επιτευχθούν επίπεδα καταλοίπων της ουσίας αυτής που να συμμορφώνονται με το ισχύον ΑΟΚ των 0,01 mg/kg.

(5) Η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη που αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την παρουσία της ουσίας chlorate στα τρόφιμα(4). Στην εν λόγω γνώμη, η Αρχή καθόρισε ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) τα 3 μg/kg σωματικού βάρους την ημέρα και ως δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) τα 36 μg/kg σωματικού βάρους. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με τα βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί το 2014, η οξεία έκθεση στην ουσία chlorate μέσω της διατροφής δεν υπερέβαινε τη δόση αναφοράς οξείας έκθεσης. Οι μέσες τιμές έκθεσης στην ουσία chlorate μέσω της διατροφής, στις ευρωπαϊκές χώρες, υπερέβαιναν την τιμή ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης σε ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού, όπως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, με ήπια έως μέτρια έλλειψη ιωδίου.

(6) Για να χαμηλώσουν τα επίπεδα της ουσίας chlorate και να μειωθεί η έκθεση μέσω συντονισμένης δράσης σε πολλούς σχετικούς και συνδεδεμένους τομείς, τα κράτη μέλη συμφώνησαν το 2017 επί ενός πολυτομεακού σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν παράλληλα, μεταξύ αυτών και για το πόσιμο νερό, την υγιεινή και τον καθορισμό προσωρινών ανώτατων επιπέδων καταλοίπων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

(1)ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1. (2)Απόφαση 2008/865/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας chlorate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία (ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 7). (3)Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1). (4)ΕFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), 2015. Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την παρουσία της ουσίας chlorate στα τρόφιμα. EFSA Journal 2015·13(6):4135, σ. 103.

L 178/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2020

(7) Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινών ανώτατων επιπέδων στα τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκε πολύ μεγάλος αριθμός στοιχείων για την παρουσία της ουσίας σε τρόφιμα, μεταξύ 2014 και 2018, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Τα στοιχεία δείχνουν γενικότερη τάση προς τη μείωση των επιπέδων, απ’ όπου διαφαίνεται βελτίωση σε κάποιο βαθμό των μεταποιητικών πρακτικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της ουσίας chlorate, για την οποία τα κατάλοιπα δεν προέρχονται από τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών με βάση το χλώριο στη μεταποίηση των τροφίμων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού, τα ανώτατα επίπεδα θα πρέπει να τεθούν στο «χαμηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα εφικτό» (αρχή ALARA: As Low As Reasonably Achievable) και να ακολουθούνται ορθές παρασκευαστικές πρακτικές χωρίς να εμποδίζεται η εξασφάλιση της τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής. Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των επιπέδων της ουσίας chlorate στα τρόφιμα, αλλά και λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για τη μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων.

(8) Τα προσωρινά ΑΟΚ για την ουσία chlorate βασίζονται, σύμφωνα με την αρχή ALARA, στο 95 % των στοιχείων σχετικά με την παρουσία της ουσίας σε τρόφιμα, και αφού συνεκτιμήθηκε η χρήση νομίμως επεξεργασμένου πόσιμου νερού στη μεταποίηση τροφίμων.Τα προσωρινά ΑΟΚ θα πρέπει να επανεξεταστούν το αργότερο εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού με βάση τις εξελίξεις που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της υγιεινής, του πόσιμου νερού, της προόδου που θα έχει συντελεστεί από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων για τη μείωση των επιπέδων της ουσίας chlorate ή με βάση όποιες τυχόν νέες πληροφορίες και στοιχεία διατίθενται που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν επανεξέταση σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

(9) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ποια είναι τα κατάλληλα όρια προσδιορισμού των καταλοίπων της ουσίας chlorate σε μερικά συγκεκριμένα προϊόντα.

(10) Με βάση την επιστημονική γνώμη της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, τα προτεινόμενα ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(11) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα προσωρινά ΑΟΚ για την ουσία chlorate επανεξετάζονται το αργότερο την 8η Ιουνίου 2025.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε.ΝΙΚΑ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΜΙΧ. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ