ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα
Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη ειδικότητας Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στο Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας ( ταχυδρομική Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Τ.Κ: 23051) εντός ημερολογιακού επταημέρου από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από το Σάββατο 04/07/2020 έως και την Παρασκευή 10/07/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση Συμμετοχής
Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
Τίτλοι σπουδών
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση .

Ολόκληρη η με αρ. πρωτ. 7529/02-07-2020 γνωστοποίηση Δημάρχου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με ΑΔΑ: ΩΛΝΜΩΡΛ-ΠΞ2 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΕΙΔΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛήψη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥΛήψη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥΛήψη
ΩΛΝΜΩΡΛ-ΠΞ2Λήψη

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ