ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα
Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη ειδικότητας Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στο Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας ( ταχυδρομική Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Τ.Κ: 23051) εντός ημερολογιακού επταημέρου από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από το Σάββατο 04/07/2020 έως και την Παρασκευή 10/07/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση Συμμετοχής
Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
Τίτλοι σπουδών
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση .

Ολόκληρη η με αρ. πρωτ. 7529/02-07-2020 γνωστοποίηση Δημάρχου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με ΑΔΑ: ΩΛΝΜΩΡΛ-ΠΞ2 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΕΙΔΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛήψη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥΛήψη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥΛήψη
ΩΛΝΜΩΡΛ-ΠΞ2Λήψη

Σχόλια

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr