Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο 2020 κατά τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 σύμφωνα με το χάρτη της Γ.Γ.Π.Σ.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τ.Α ́) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις»

4. Το Ν. 4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της ΓΓΠΠ κλπ» (ΦΕΚ73, τευχ. Α’)

5. Το υπ ́ αριθμ. 8797/06-12-2019 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «4η
Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με
τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”» (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ).

6. Την υπ’ αριθμ. 9313/02-06-2020 (Α∆Α: ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ) απόφαση του Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη.

7. Την υπ ́ αριθμ. 86616/03-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΣΟΟΡ1Φ-ΥΑ5) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου περί εξουσιοδότησης
Περιφερειαρχών σε θέματα απαγόρευσης κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο
2020

8. Την υπ ́ αριθμ. 126333/564/15-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί
εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας στα
δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2020.

9. Το Πρακτικά της από 28-05-2020 Συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π).


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων στα ∆ασικά Συμπλέγματα
Πάρνωνα, Αν. Ταϋγέτου, Ζάρακα, Αναδασώσεις Βρεσθένων και Βασιλακίου. σε όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5. Επίσης την ίδια χρονική περίοδο και με
δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς 4 και 5 απαγορεύεται η διέλευση
περιπατητών στο Φαράγγι του Οιτύλου από Ε.Ο. Αρεόπολης–Καλαμάτας μέχρι την Ι.Μ.
Σπηλαιώτισσας, καθώς και η διέλευση οχημάτων στο δρόμο από Μονή ∆εκούλου προς
Φαβάτου.

2. Εξαιρούνται του μέτρου της απαγόρευσης κάτοικοι και κτηνοτρόφοι που διαμένουν ή
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες θέσεις εντός των ανωτέρω δασικών συμπλεγμάτων
καθώς και οι έχοντες ειδική άδεια του ∆ασαρχείου της περιοχής.

3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων καθ’ όλο το 24ωρο στους κατωτέρω δρόμους :
Δασικό Σύμπλεγμα Πάρνωνα

• Από Καρυές προς Αγ. Πέτρο Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας
• Από Βαμβακού μέσω του δάσους προς Αγ. Πέτρο, προς καταφύγιο Ε.Ο.Σ., προς
Καστάνιτσα, προς Πολύδροσο, προς Αγριάνους και προς Καλλιθέα.
• Από καταφύγιο ∆ασαρχείου Σπάρτης προς Αγ. Βασίλειο, Πλατανάκι, Παλαιοχώρι και
Κοσμά.
• Από Πολύδροσο μέσω θέσης « Ψητό » προς Κοσμά.
• Από Βασαρά προς Βέροια – Πολύδροσο – Μονή Αγ.Αναργύρων.

Δασικό Σύμπλεγμα Αν. Ταϋγέτου

• Από Μυστρά προς Ταϋγέτη μέχρι Κατασκηνώσεις.
• Από Ανώγεια προς Σωτήρα, Σοχά, Αναβρυτή – Αγ. Ιωάννη.
• Από Παλαιοπαναγιά προς θέση « Μαγγανιάρη » μέχρι τη θέση « Βάρδα » και
καταφύγιο Ταϋγέτου.
• Από Ξηροκάμπι μέχρι Κουμουστά.
• Από Γοράνους μέχρι Μονή Γόλας.

4. Η απαγόρευση θα εφαρμόζεται όταν στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)
απεικονίζονται οι ανωτέρω περιοχές ως ζώνες στις οποίες εκτιμάται κατάσταση κινδύνου 4
(πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού).

5. Το Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λακωνίας σε συνεργασία με το Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη θα εκδίδει Δελτίο Τύπου από την προηγουμένη, για την ενημέρωση του
κοινού το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax).

Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά
τους για τη σήμανση, τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την περαιτέρω
ενημέρωση των πολιτών.

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα
διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτημένα όργανα και οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα
με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Τέλος, καλούμε τους λάκωνες πολίτες να συνδράμουν το έργο και την προσπάθεια των
αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για ενέργεια

1. Αστυνομική ∆/νση Λακωνίας

2. Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νομού

3. ∆/νση ∆ασών

4. ∆ασαρχεία Νομού

5. ΚΕΕΜ - 3

6. Εθελοντικές Οργανώσεις Λακωνίας

Για ενημέρωση

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου

(Γραφείο Περιφερειάρχη)

2. Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου

∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου – ∆/νση Π.Π.

3. Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Πελοποννήσου

4. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Πελ/σου

5. Ο.Τ.Α. Νομού

6. Μ.Μ.Ε.Νομού


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.ΒΕΡΟΥΤΗΣ

Σχόλια

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr


Κρεβάτι Vitto της Elite StromPRICE : € 750For Sale
ΚΡΕΒΆΤΙ VITTO ΤΗΣ ELITE STROM
Category : Furniture
ΠΡΟΣΦΟΡΑPRICE : € 550For Sale
ΠΡΟΣΦΟΡΑ