ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, για τις παρακάτω παραλίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή των χώρων

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως ισχύει ορίζονται ως εξής:
ΘέσηΕμβαδόν επιφάνειας (τ.μ.)Χρήση  Τιμή εκκίνησηςΔιάρκεια παραχώρησης
Κ0 «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ» Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ) ———————  ΖΩΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                  342,241. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ (Ε=39,42τμ) 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (Ε=302,92τμ)   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%  10) ευρώ /τ.μ.  ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως    31-12-2022.
Κ1 «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ» Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ) ———————– ΖΩΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ            499,91Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%    10) ευρώ /τ.μ.  ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως    31-12-2022.
Κ2 « ΚΟΚΚΙΝΙΑ» TK ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΔΕ ΕΛΟΥΣ        300,001. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.)  2. Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=285.00τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%  (8) ευρώ / τ.μ. ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως     31-12-2022.
Κ3   ΑΣΤΕΡΙ Τ.Κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ    300,001. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.)  2. Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=285.00τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%(8) ευρώ / τ.μ. ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως    31-12-2022.
Κ4 ΛΕΗΜΟΝΑΣ Τ.Κ. ΛΕΗΜΟΝΑ, Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ    162,001. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.)  2.Τοποθέτηση ομπρελών– ξαπλωστρών (Ε=147.00τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%(8) ευρώ / τ.μ. ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως     31-12-2022.
Κ5 ΤΡΙΝΗΣΑ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ, Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ    250,001. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.)  2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=235.00τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%10) ευρώ /τ.μ.  ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως     31-12-2022.
Κ6 ΤΡΙΝΗΣΑ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΡΙΝΗΣΩΝ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ, Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ      299,991. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (Ε=15.00 τ.μ.)  2.Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών (Ε=284,99τ.μ.) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 30%10) ευρώ /τ.μ.  ανά έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης έως    31-12-2022.


Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και :

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο

2. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

3. Ειδική Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.

4. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζομένου για ένα έτος ( τ.μ Χ τιμή εκκίνησης : 10).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος, (τ.μ Χ τιμή επιτευχθέντος ανταλλάγματος Χ 3 : 10) η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

5. Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

6. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

7. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

8. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας ΚΥΑ η οποία θα προσκομισθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης.

9. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B’ 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει:
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του.
Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B’ 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση : Σκάλα Λακωνίας

Πληροφορίες : Αφροδίτη Σεργιάδη

Τηλέφωνο.2735360024 & FAX.:2735029292

Διευκρινίζεται ότι ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα Διαύγεια: https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με ΑΔΑ: ΩΘΩΣΩΡΛ-ΤΕΓ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΥΗΤΗΛήψη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣΛήψη
ΩΘΩΣΩΡΛ-ΤΕΓΛήψη
ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣΛήψη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΟΣ-ΑΠΛΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣΛήψη
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΚAΙΩΜΑΤΟΣ-ΑΠΛΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Σχόλια

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr


Κρεβάτι Vitto της Elite StromPRICE : € 750For Sale
ΚΡΕΒΆΤΙ VITTO ΤΗΣ ELITE STROM
Category : Furniture
ΠΡΟΣΦΟΡΑPRICE : € 550For Sale
ΠΡΟΣΦΟΡΑ