Πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020Ανακοίνωση

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για την περίοδο 2019-2020, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.

Επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της 14ης Αυγούστου 2020, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου: Σαββατιανό, Ροδίτης, Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Μοσχάτο άσπρο, Κοτσιφάλι, Ρωμείκο, Μοσχοφίλερο, Φωκιανό, Μανδηλαριά, Μαλαγουζιά, Φιλέρι, Βηλάνα, Σκιαδόπουλο


είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο


έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς για αυτά, αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής για τις αμπελουργικές περιόδους 2019-2020 και 2018-2019


έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2020


έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινοτικές και τις εθνικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης


η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε ένα (1) στρέμμα


έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2017


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου που αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου
Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020 στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
μέχρι 30/6/2020 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διοικητήριο Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, 23100 Σπάρτη).

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βάση βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό (ΑΦΜ παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Συνημμένα:


αίτηση (Υπόδειγμα 1)

M.E.Π.

Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος


Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

«Αίτηση-Δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 47 του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013».

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ……………………………………………………….
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………………..
                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………
 (Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….………………
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………
ΕΔΡΑ:……………………………………………………………………………………..………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….…………………………………………..
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….…….
AΔΤ ……………………………………………  ΑΦΜ: …………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….………… ……………………………....
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:……………………………………………………………………………………… ……………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………….
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:……………………………………………………………………
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:………………………………………… …… …………………………...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):………………………………………………………………………………


Παρακαλώ για την έγκριση της αίτησης ένταξής μου στο Πρόγραμμα «Πρώιμης συγκομιδής» για την περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του άρθρου 47 του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 
Για τον λόγο αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι, πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα και αναλαμβάνω την υποχρέωση να υλοποιήσω  την απομάκρυνση/ καταστροφή των σταφυλιών από τα αμπελοτεμάχια που θα εγκριθούν σύμφωνα τους όρους του εν λόγω προγράμματος.      ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                 Ημερομηνία…………………………
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(*2)                                                               
              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                           Ο /Η   ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ 


                      ______________________________
                                                                                   (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)


(*2)Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 


Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
(ΣΤΡ.)
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ*
(ΣΤΡ.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡ.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Ο /Η   ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ 


                                                                                                                          
                                                                                                                                  (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

* Συμπληρώνεται στην περίπτωση που σε ένα αμπελοτεμάχιο είναι φυτεμένες περισσότερες από μια ποικιλία 
Επισημαίνεται ότι για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που καταλαμβάνει και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ