Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησηςΟ Δήμαρχος Σπάρτης

‘Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.8.2019 τεύχος Α’) με τις οποίες επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/07.06.2010 τεύχος Α΄),με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

2.Την αρ. 661/εγκ. 1/07.01.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης»Προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου ΣπάρτηςΣημειώνεται ότι ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου , Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση που κατατίθεται προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από :
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018 καθώς και
από κάθε άλλο στοιχείο , που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενισχύει την υποψηφιότητά για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Σπάρτης.Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα:
Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, διαδικασίες δημοσίων υπηρεσιών με διοικητικό , οικονομικό , τεχνικό αντικείμενο.Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των Δημοτικών Αρχών.Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου .Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Αλεξανδράκη Σταυρούλα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2731027216 ή 2731022226/εσ.108Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης, στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.Ο Δήμαρχος ΣπάρτηςΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Σχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR