ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΡΩΤΑ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης μιας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 , σχετικά με τον επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, και το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 ,
Τα άρθρα 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007«Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών , ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται
απευθείας από το νόμο,
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/ τ.Β΄/27.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/21.04.2015) & (ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017)
Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω πέντε (05) ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους – συνεργάτες ( οι δύο θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί με διατήρηση ειδικών συνεργατών),
Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με
δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών &
πληροφορικών Συστημάτων του Δήμου

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Την πλήρωση μιας ( 01 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ( από 01-09-2019 έως 31-12-2023), ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του την ανάπτυξη δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τη μελέτη για την κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών κτιρίων, τη μελέτη, σχεδίαση,
ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά, και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις
εφαρμογές τους για την επεξεργασία πληροφορίας.
Θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης, τόσο στο Δήμαρχο , όσο και στα αιρετά πολιτικά όργανα του Δήμου Ευρώτα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Δ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ε) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Η Εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
1) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
2) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Προς τούτο, Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/νη να υποβάλλει στο Δήμο Ευρώτα (γραφείο Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας) εντός ημερολογιακού δεκαημέρου από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από την Παρασκευή 13/09/2019 έως και την Δευτέρα 23/09/2019 κατά τις εργάσιμες ώρες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση Συμμετοχής
– Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
– Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
– Τίτλοι σπουδών
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
– Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
– Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ