ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προκήρυξη μίας θέσης Σχολικής Τροχονόμου


ΠΡΟKHΡYΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας βάση της απόφασής 26/8-11-2018 της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα για επανάληψη της προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου, λόγω παραίτησης της προηγούμενης, σύμφωνα με:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. Προκηρύσσει Την πλήρωση 1 ΘΕΣΗΣ Εθελοντή/ντριας Σχολικού τροχονόμου σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019 – 2020.
Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησης είναι:

• Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί

• Από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

1. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου, που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 ευρώ, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 132,00 ευρώ και Απριλίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ.

2. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ».

4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

5. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι τη Δευτέρα 16/09/2019 σχετική αίτηση μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά , στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας του Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Σκάλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τη θέση :
Μία (1) θέση για το 1ο Δημοτικό – 1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας

– Αίτηση ενδιαφέροντος (με τα απαραίτητα στοιχεία ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο κλπ)

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η ικανότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και για την προηγούμενη εμπειρία τους ως Σχολικός Τροχονόμος (εφόσον αυτή υπάρχει).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Βεβαίωση αντίστοιχης Σχολικής μονάδας ότι είναι Γονέας τέκνου/ων που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο

– Ε1 και Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία ως σχολικός τροχονόμος και κάτοικοι ιδίου δημοτικού διαμερίσματος .


Ο Διευθυντής
Του Δημοτικού Σχολείου
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σχόλια

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΓΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ : ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΗ "ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ" ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΝΕΜΟΙ 118 ΧΛΜ. ΘΑ ΣΑΡΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΑ - ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

E-INFO.gr