Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:

Στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης
προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την εκτέλεση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας», συνολικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.772,87€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας, και Ιατρού Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Ευρώτα, του Ν.Π.Δ.Δ «Νικηφόρος Βρεττάκος» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία», σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ευρώτα.
Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10, ο Ν.4250/20Ι4, ο Ν.4281/2014,
όπως ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής’Ενωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων) και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά Θα πρέπει να παραληφθεί από την
Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ή για καθεμιά από τις ομάδεςς, όπως αυτές
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών θα εκτελεστεί τμηματικά και θα
έχει διάρκεια ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΙΙΝΩΝ, που θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μήνες από την ημέρα του
διαγωνισμού.
Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται από το Δήμο Ευρώτα,
καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2735360019, fax. 2735024032, αρμόδια υπάλληλος.
Μυλωνά Αναστασία, Ταχ. Δ/νση Σκάλα Λακωνίας – Τ.Κ.23051).

Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Κ.α.α. η Αντιδήμαρχος

Ελένη Δεντάκου
ΤΕΥΔ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΜΕ-ΨΦΚΛήψη
ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΜΕ-ΨΦΚΛήψη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΛήψη
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜΛήψη

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ