ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για εκλογές Επιμελητηρίου Λακωνίας

ΘΕΜΑ: Ημερομηνίες Εκλογών- Αριθμός Εδρών- Προθεσμία Εξόφλησης Συνδρομών- Υπόδειξη εκπροσώπων- Υποβολή Υποψηφιοτήτων.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                       ΓΥΘΕΙΟ:07/09/2017
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ.1 Π.Δ. 372/92                                                                                Αρ. Πρωτ.:2
 
Προς τις Επιχειρήσεις - Μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας
 • Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας, καλεί τις Επιχειρήσεις - Μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας να συμμετάσχουν στις εκλογές, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου Λακωνίας και ανακοινώνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν:
 • Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από την ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στη Σπάρτη  (επί της οδού Λυκούργου  αρ.61)
 • Το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στους Μολάους του Δήμου Μονεμβασίας
 • Την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00  στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ειδικότερα στο ισόγειο των Γραφείων του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 το Επιμελητήριο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, την Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου του έτους 2017 το Επιμελητήριο ομοίως θα παραμείνει κλειστό για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.
 1. Η κατανομή των εδρών ανά τμήμα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58, του Ν.4484/2017, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έκδοση της οποίας επίκειται. Σύμφωνα με προληφθείσα και αρμοδίως κοινοποιηθείσα απόφαση του  ΔΣ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, προτείνεται  να καθορισθούν ως ακολούθως: α) Τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟ 7, β). Τμήμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 6, γ) Τμήμα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 και δ). Τμήμα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 1.
 2. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας, που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και την 30-11-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ.2 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου, ταμειακώς ενήμερα, αφενός μεν θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016. Η χρονική προθεσμία για την καταβολή τελών ή συνδρομών, λήγει την 23-10-2017.
 3. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας), που πρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους (διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), να υποβληθούν κατ’ αρχήν στα Γραφεία του Επιμελητηρου Λακωνίας στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέχρι την 30/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους). Περαιτέρω, ως ακροτελεύτια ημέρα για την υποβολή υποδείξεων-εξουσιοδοτησεων σε κάθε περίπτωση, ορίζεται η 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη & μέχρι ώρα 15:00, στα Γραφεία του οικίου Επιμελητηρίου στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
 4. Ειδικότερα, ως προς τις υποδείξεις εκπροσώπων η Επιτροπή επισημαίνει ότι :
 • Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρεις (3) και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών: α) στις ΟΕ μέχρι δύο (2)
  ομόρρυθμοι εταίροι και β) στις ΕΕ είτε δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ένας (1) ομόρρυθμος και ένας (1) ετερόρρυθμος εταίρος Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν
  να επιλεγούν δύο (2) Ετερόρρυθμοι Εταίροι.
 • Στις ΕΠΕ & ΙΚΕ, που έχουν τρεις (3) και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο (2) εξ αυτών (δηλαδή,
  είτε δύο (2) διαχειριστές, είτε ένας (1) διαχειριστής και ένας (1) εταίρος.) Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο (2) απλοί εταίροι.
 • Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρεις (3) εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη
  της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
 • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας(1)  εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του 
 • Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας (1) εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου
  των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι του ενός.
 • Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο (2) εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους οι οποίοι
  πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.
 •  Ολοκληρώνοντας, η Εκλογική Επιτροπή, γνωστοποιεί  στους υποψηφίους που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, να συνυποβάλλουν: έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας, την έγγραφη απόδειξη για την καταβολή χρηματικού ποσού 50 € (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 372/92) στο Επιμελητήριο Λακωνίας, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση (για τις προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα). Οι αιτήσεις κατατίθενται ανά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού το αργότερο μέχρι την 01/11/2017, ημέρα Τετάρτη (και μέχρι ώρα 15:00), στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτίριο Επιμελητηρίου
  Λακωνίας, 1ος όροφος, στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης,οδός Ξανθάκη αρ.3). Το Ψηφοδέλτιο εκάστου συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :
α. Καταβολής Τελών ή συνδρομών, που λήγει 23-10-2017.
β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 23/11/2017 &
γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 1/11/2017
Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας http://www.lcci.gr  και  Τμήμα Μητρώου Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τηλ. : 2733022279, Fax : 2733022008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ Β. ΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σχόλια

BANNER 1

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

LAKONES.gr

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Το παραθαλάσσιο χωριό της Λακωνίας που δεν το βλέπεις από πουθενά...

ΛΑΚΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΖΟΝ

ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΗΚΑΝ ΑΘΗΝΑ

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ