ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ


Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
«Ευρώτειος Πολιτεία» έχοντας υπόψη:
1.    Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2.    Την υπ΄αριθμ.  5122/23-05-2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
3.    Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης:    «Εναρμόνιση   Οικογενειακής   &   Επαγγελματικής   Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014 – 2020 και ειδικότερα για τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα για το σχολικό έτος 2017 - 2018.
4.    Την υπ’ αριθ. 36/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
5.    Τη    σχετική    βεβαίωση    της    Οικονομικής    Υπηρεσίας    για    την    ύπαρξη πιστώσεων.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόθεση της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά δεκατρία [13] άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2018:
•    Τρεις (3) Παιδαγωγοί
•    Δύο (2) Νηπιαγωγοί
•    Ένας (1) Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
•    Ένας (1) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
•    Δύο (2) Φιλόλογοι
•    Ένας (1) Μαθηματικός
•    Ένας (1) Μουσικός
•    Δύο (2) Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•    Π.Ε. Παιδαγωγών
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
•    Π.Ε. Νηπιαγωγών
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Π.Ε. Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Π.Ε. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Π.Ε. Φιλόλογος
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Π.Ε. Μαθηματικός
Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Π.Ε. – Τ.Ε. Μουσικός
Α1) Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου ή μονωδίας ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος    σχολών    της    ημεδαπής    ή    αλλοδαπής,    αντίστοιχης    ειδικότητας
Α2) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου

ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
•    Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε προγράμματα κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την άνεση ενασχόλησης με άτομα παιδικής ηλικίας, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και τη διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα και η ανεπτυγμένη αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Α) Ελέγχου και προεπιλογής των αιτήσεων
Β) Συνεντεύξεων από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί γι΄ αυτό το σκοπό
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
3.    Βιογραφικό σημείωμα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
-    Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) κατεβάζοντας την εδώ

Σχόλια

BANNER 1

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

LAKONES.gr

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Το παραθαλάσσιο χωριό της Λακωνίας που δεν το βλέπεις από πουθενά...

ΛΑΚΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΖΟΝ

Μάνη: Τον έπιασαν με "πράμα" στο σπίτι

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ