Ανακοίνωση για την Αποκομιδή Ογκωδών Δημοτικών Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης

Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα, κλπ και τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα, γκαζόν κλπ, δεν παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου. Η αποκομιδή τους δε, αποτελεί εργασία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου (με έξοδα κίνησης και συντήρησης οχημάτων, μισθοδοσίας κ.α.).
Στο πλαίσιο βελτίωσης της οργάνωσης και εξορθολογισμού των εργασιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η Δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ειδικών σημείων συγκέντρωσης των παραπάνω απορριμμάτων («Πράσινα Σημεία»). Μέχρι τη δημιουργία των σημείων αυτών, η αποκομιδή τους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία (σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας).  

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόρριψη των παραπάνω απορριμμάτων μπορούν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων (ή ειδικών απορριμμάτων) του Δήμου, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, κατά τις ώρες που αυτοί λειτουργούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να τα μεταφέρει με ίδια μέσα, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο και βάσει του προγράμματος αποκομιδής της Υπηρεσίας, αφού καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο το προβλεπόμενο ειδικό τέλος αποκομιδής κατά περίπτωση και για κάθε δρομολόγιο αποκομιδής.

Το ειδικό τέλος αποκομιδής κυμαίνεται (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 245/2016 Απόφαση του Δ.Σ Σπάρτης) από 50,00 € έως 500,00 € κατά περίπτωση.
Βασικές προϋποθέσεις της αποκομιδής αυτής είναι:
 • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποθέσει τα απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων την καθορισμένη ημερομηνία που του έχει οριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (ή το νωρίτερο το προηγούμενο βράδυ).  
 • Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικά απορρίμματα ή μπάζα.
 • Το βάρος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά μήνα να μην είναι μεγαλύτερο από 50-70 kgr.
 • Ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού (3-4 κυβικά μέτρα).
 • Για την εύκολη φόρτωσή τους τα φύλλα, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε ανθεκτικούς ειδικούς βιοδιασπώμενους σάκους. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα.
 • Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προϊόντα αποκλάδωσης δενδροπερίβολων, κτημάτων και γενικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Τα ογκώδη πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας (ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ κ.α.)  γραφείων και καταστημάτων, τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού προηγουμένως έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κ.τ.λ.
 • Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, φωτοτυπικά, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, και γενικά κάθε τι που λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά.
Τα απόβλητα αυτά πρέπει να μεταφέρονται από τους ενδιαφερόμενους στους ειδικούς χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος (Υπηρεσία Καθαριότητας). Ειδικότερα για τις μεγάλες μεγέθους ηλεκτρικές συσκευές που δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν και για τους κατοίκους που δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μόνοι τους, ο Δήμος μπορεί να τα παραλάβει έξω από το χώρο τους και να τα μεταφέρει στους χώρους υποδοχής, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και επιβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
 • Τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες δηλαδή μπάζα, χώματα και άλλα αδρανή υλικά, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και μεταφέρονται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την  νομοθεσία.
Υποχρεωτικά τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χύδην απόρριψη των αποβλήτων αυτών.
Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.
Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.Για την απόρριψη υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων (μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα και έξοδα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη αχρήστων υλικών (αδρανή υλικά, μπάζα, στερεά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, ακάλυπτοι χώροι, ρέματα, άλση, δάση κλπ.
 
Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο, κυμαινόμενο κατά περίπτωση.

Ενδεικτικά ενημερώνουμε ότι:
 • Η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 300,00 € κατ’ ελάχιστο.
 • Η χύμα εναπόθεση προϊόντων περιποίησης κήπων χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας περί ογκωδών αντικειμένων έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 100,00 € κυμαινόμενου κατά περίπτωση.
 • Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με πρόστιμό 200,00 €.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα βεβαίωσης της παράβασης.

Η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε καθαρή τη πόλη μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27310 23241

Σχόλια

BANNER 1

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

LAKONES.gr

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

"Ευχόμαστε να συνεχίσετε να συλλέγετε καπάκια γιατί κάποιοι συνάνθρωποί μας ελπίζουν για κάτι καλύτερο."

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE